Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ 

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, ngày 22/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 737-QĐ/TU quy định về công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ.

Theo đó, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, các ngành; gắn kết chặt chẽ giữa các khâu trong công tác cán bộ. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển. Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá và chính sách, chế độ phù hợp để tạo điều kiện cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ khi Trung ương chưa có quy định khác.

Yêu cầu công tác luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; nhằm mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện. Việc điều động, biệt phái cán bộ phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương ở từng giai đoạn cụ thể và thực tế đội ngũ cán bộ. Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, gắn với việc bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, có nhu cầu nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng việc luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ vì mục đích cá nhân, động cơ không trong sáng. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; đề xuất khen thưởng, biểu dương đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

Về đối tượng: (1) Đối tượng luân chuyển: Là cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan; trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.  (2) Đối tượng điều động: Cán bộ được điều động theo yêu cầu nhiệm vụ; nhu cầu sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (3) Đối tượng biệt phái: Cán bộ được biệt phái để thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; để tăng cường, bổ sung cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giải quyết công việc trong một thời gian nhất định.

Về quy trình luân chuyển được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu luân chuyển cán bộ, nguồn cán bộ trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch luân chuyển. Kế hoạch bao gồm các nội dung cơ bản: Số lượng, vị trí, chức danh luân chuyển; tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thời gian thực hiện; chế độ, chính sách; dự kiến phương án bố trí cán bộ sau luân chuyển (nếu có)… Tập thể lãnh đạo thảo luận, thông qua kế hoạch luân chuyển.

Bước 2:

- Căn cứ kế hoạch luân chuyển đã được thông qua, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất nhân sự luân chuyển.

- Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ tổng hợp danh sách đề xuất; tiến hành rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí trong kế hoạch luân chuyển; tham mưu tập thể lãnh đạo phê duyệt danh sách luân chuyển theo từng giai đoạn hoặc cho cả nhiệm kỳ.

 Bước 3: Trên cơ sở danh sách luân chuyển, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và kế hoạch luân chuyển, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tham mưu chức danh, vị trí, nhân sự cụ thể dự kiến luân chuyển. Tập thể lãnh đạo thảo luận, thống nhất về chủ trương. 

 Bước 4: Đại diện tập thể lãnh đạo hoặc ủy quyền cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tiến hành các công việc sau:

- Gặp cán bộ dự kiến luân chuyển trao đổi về mục đích, yêu cầu luân chuyển; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển.

- Trao đổi ý kiến bằng văn bản (hoặc trực tiếp) với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận cán bộ về chủ trương luân chuyển.

- Trao đổi ý kiến bằng văn bản (hoặc trực tiếp) với tập thể lãnh đạo và ban thường vụ cấp ủy (hoặc cấp ủy nếu không có ban thường vụ) cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ đang công tác về chủ trương luân chuyển; tìm hiểu về cán bộ; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và ban thường vụ cấp ủy (hoặc cấp ủy nếu không có ban thường vụ) và xác minh lý lịch đối với cán bộ.

Trường hợp cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn luân chuyển nhưng chưa được cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cán bộ đang công tác hoặc nơi tiếp nhận cán bộ thống nhất thì cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ báo cáo đề nghị tập thể lãnh đạo xem xét, quyết định.

 Bước 5. Cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ trình tập thể lãnh đạo xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc liên quan khác).

Về thời gian luân chuyển: Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về  nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển: Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền. Trường hợp cán bộ luân chuyển được cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định.

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển: Cán bộ luân chuyển, điều động đến cơ quan, đơn vị, địa phương mới thì lương và phụ cấp do cơ quan, đơn vị, địa phương mới chi trả.  Cán bộ biệt phái vẫn thuộc biên chế và hưởng lương, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị, địa phương cử biệt phái. Trường hợp cán bộ luân chuyển, điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị mới mà phụ cấp chức vụ thấp hơn mức hiện hưởng thì được bảo lưu theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ luân chuyển, điều động, biệt phái đến có trách nhiệm tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ về nơi ăn, ở, sinh hoạt. Hải Yến (tổng hợp)

53 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 697
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 697
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52018884