Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Thực hiện Chỉ thị số 46 CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 29/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28 - CT/TU về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, để đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về  công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhất là Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư “về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phụ nữ khuyết tật, đơn thân; nâng cao trình độ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật... Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ, tạo điều kiện để hội phụ nữ thực hiện tốt chức năng của mình; vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội cấp mình. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội; các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thực chất, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đạt ra và đặc điểm, tình hình, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ ở từng địa phương, đơn vị.

3. Chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy đảng, chính quyền. 

Phối hợp chặt chẽ với hội liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp chuẩn bị nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức hội; phân công cấp uỷ viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp.

4. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức đại hội dân chủ, đoàn kết, thiết thực, tránh phô trương hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19.

5. Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các Ban đảng Tỉnh uỷ, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này. Thủy Phương

134 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 361
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 361
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18227831