Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 

Ngày 8/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tổ chức sơ kết thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019 và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2019).

Chỉ thị nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, gần 60 năm qua, lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây - Bộ đội Biên phòng ngày nay luôn được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn cách mạng, xây dựng đất nước và phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo, gắn bó máu thịt với Nhân dân, không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển, an ninh chính trị ổn định.

Qua 30 năm triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực; tổ chức phối hợp hiệu quả với Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, biển đảo. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về công tác biên phòng ngày càng được nâng lên. Ở các địa phương ven biển, biên giới đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cách làm hay, mô hình tốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, nhiều phong trào xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới thực sự có hiệu quả...., nhờ đó,  đã góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các vùng biên giới, biển đảo.

Để tăng cường công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển với nước bạn Lào và tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện tốt hơn “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh và tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong tỉnh  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về truyền thống 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm “Ngày biên phòng toàn dân” để nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thấy rõ hơn những thành tựu to lớn và truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng; nâng cao quyết tâm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền “Biên phòng toàn dân”, huy động có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 16- NQ/TW, ngày 10/10/2017, của Bộ Chính trị về phát triển KT- XH các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại”; Kết luận số 60-KL/TU, ngày 25/7/2017, của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012, của Tỉnh ủy khóa XV về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn công tác biên phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường xây dựng thế trận phòng thủ; đẩy mạnh phong trào đỡ đầu, kết nghĩa giữa các địa phương, các ngành với Bộ đội Biên phòng.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH xây dựng kế hoạch cụ thể huy động các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các chương trình giúp đỡ đồng bào, chiến sỹ biên giới, hải đảo, những nơi đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa với các hình thức thích hợp và thiết thực.

4. Tập trung chỉ đạo xây dựng và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh để phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện tốt “Quy chế dân chủ cơ sở”, xây dựng các xã, thị trấn biên giới, vùng biển đảo thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới, vùng biển - đảo, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh. Thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân với Bộ đội Biên phòng để tổ chức các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

5. Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân gắn với hội nghị điển hình tiên tiến ở các cấp trong thực hiện phong trào quần chúng thi đua thực hiện “ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 nhằm đánh giá những việc làm được, chưa làm được, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các chương trình phối hợp trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn trên hai tuyến biên giới; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động đỡ đầu, kết nghĩa, các phong trào “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, xóm”, “Tổ tự quản an ninh trật tự ở các bến, bãi”, “Tổ tàu thuyền an toàn tham gia sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển” tuyến biển, đảo; phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn trật tự thôn, bản”, “kết nghĩa cư dân hai bên biên giới”. Rút ra được những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động sát với thực tế để đẩy mạnh phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” trong thời gian tới.

Các địa phương có biên giới, bờ biển, hải đảo tập trung chỉ đạo sơ kết từ cấp cơ sở, hoàn thành trước 15/9/2018. UBND tỉnh hoàn thành tổ chức sơ kết trước 15/10/2018.

6. Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam triển khai xây dựng tượng đài “Chiến sỹ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” tại Khu di tích đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, hoàn thành trong năm 2018. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức tuyên truyền về truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Quảng Trị, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Cửa Việt, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh vận động sáng tác, xuất bản, phát hành một số ấn phẩm văn học - nghệ thuật, phóng sự chính trị, nghiệp vụ về đề tài Ngày Biên phòng toàn dân và ca ngợi hình ảnh người chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Triển khai xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ hoạt động của Bộ đội Biên phòng; huy động các nguồn xã hội hóa để thực hiện tốt Chương trình Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, nhằm hỗ trợ, động viên, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Tổ chức kỷ niệm 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (1989 - 2019) và 60 năm ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) vào năm 2019.

Đối với cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Hỗ trợ một phần kinh phí cho các huyện, xã có đồn Biên phòng để phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cơ sở.

Các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các đồn Biên phòng tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn việc tổng kết và tổ chức tốt các hoạt động tiến tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

8. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nơi đóng quân tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, gặp mặt, giao lưu, dân vận...; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo, củng cố, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. HY- VPTU

689 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 5
    • Tổng Tổng 163
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473637