Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng 

Thực hiện chương trình công tác nội chính năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2019. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban hành Kế hoạch 133-KH/TU, ngày 20/6/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/20105 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Tiến hành tổng kết 10 năm về thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt kết luận 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; cho ý kiến chỉ đạo về chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Ban hành Quy định số 33-QĐ/TU, ngày 9/8/2019 về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ; Quy định số 34-QĐ/TU, ngày 14/8/2019 về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh, quốc phòng. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Triệu Phong.

 Tổ chức hội nghị giao ban nội chính và giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh quý I và quý II/2019. Làm việc với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy để nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp nổi lên trên địa bàn. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã. Ban hành văn bản chỉ đạo BĐBP tỉnh về việc xây dựng các đồn công an ở khu vực biên giới; chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về thay đổi vị trí xây dựng Đồn Công an Lìa tại xã Thanh, huyện Hướng Hóa. Cấp ủy các huyện, thị, thành ủy đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính và cải cách tư pháp ở địa phương.

Đối với công tác PCTN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN như: Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 02/4/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Công văn 1635-CV/TU, ngày 11/7/2019 thực hiện Công văn số 219-CV/BCĐTW, ngày 17/6/2019 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; thực hiện sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020”; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập”; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018, qua rà soát đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật PCTN; tiếp tục đôn đốc việc thu hồi tiền và tài sản theo kiến nghị của Đoàn công tác số 5, BCĐTW về PCTN; đôn đốc, theo dõi việc xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại một số đơn vị trong tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ban hành 189 văn bản, thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đã tổ chức 13 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng. Hải Yến (tổng hợp)

1479 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 408
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 408
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74036487