Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng  

Những năm qua, việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn huyện Triệu Phong đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, nông dân về quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; vai trò trung tâm, chủ thể của tổ chức Hội và hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được khẳng định rõ nét; công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với chính quyền cùng cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng đồng bộ gắn với hoạt động của tổ chức Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần làm thay đổi tích cực bộ mặt nôn

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương, Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội Nông dân Việt Nam trựctiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong yêu cầu UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 61-KL/TW đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện Kết luận, về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh. Xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội. Hội Nông dân các cấp tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động của Hội và tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Chủ động đề xuất các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội để tham gia thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tranh thủ các nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Kết luận số 61-KL/TW, xây dựng chương trình phối hợp cụ thể với Hội Nông dân để triển khai thực hiện. Đảng ủy các xã, thị trấn trên cơ sở nội dung Kết luận số 61-KL/TW của BanBí thư Trung ương, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các chủtrương của Đảng tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện hiệu quả. Thủy Phương

24 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 859
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 861
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27145013