Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong ban hành quy định chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó bí thư, UVBTVHU và UVBCH Đảng bộ huyện 

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời để giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp huyện sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của chi bộ, đảng viên và nhân dân để xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Quy định về chế độ dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đối với Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy và UVBCH Đảng bộ huyện.

Theo đó, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy và UVBCH Đảng bộ huyện dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, thị trấn theo phân công phụ trách địa bàn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư tối thiểu 05 lần/năm. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy và UVBCH Đảng bộ huyện dự tối thiểu 06 lần/năm. Đối với các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ngoài việc tham gia sinh hoạt với chi bộ mình, phải bố trí dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư đảm bảo theo quy định.

Dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy và UVBCH Đảng bộ huyện có nhiệm vụ theo dõi, giám sát, nắm tình hình chi bộ khu dân cư tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định; tham gia với chi bộ nhằm rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ cũng như các khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất ở địa phương để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Cung cấp cho chi bộ khu dân cư thông tin mới nhất về tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật; thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, ngành, đoàn thể, lĩnh vực công tác mà mình được phân công phụ trách nhưng chưa được đề cập trong Bản tin Tỉnh ủy, hoặc theo đề nghị của chi ủy, đảng ủy các xã thị trấn. Tham gia ý kiến với chi bộ, cấp ủy, chính quyền cơ sở; đề xuất với Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện hướng giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương. Thủy Phương

205 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 154
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 154
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13018491