Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 17/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 31-QĐ/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Về nguyên tắc đánh giá, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu "Phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất, trung thực và khách quan. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ".

Về tiêu chí đánh giá, theo Quy định, việc đánh giá chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ được chấm điểm (tối đa 100 điểm) cho từng nội dung, các bước tiến hành theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kèm theo điểm chấm cụ thể cho mỗi mục. Theo đó, việcc chấp hành giờ giấc sinh hoạt (03 điểm); tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ (05 điểm); công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ (10 điểm); tổ chức sinh hoạt chi bộ (60 điểm); thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng (10 điểm);  kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ kỳ trước (10 điểm); kết thúc sinh hoạt chi bộ (02 điểm).

Quy định cũng chỉ rõ mức xếp loại và cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đó, mức xếp loại chất lượng một buổi sinh hoạt chi bộ dựa trên số điểm đạt được theo các tiêu chí quy định được xếp loại theo 4 mức như sau: (1) Xếp loại tốt nếu đạt từ 90 điểm trở lên (2) Xếp loại khá, nếu đạt từ 70 đến 90 điểm; (3) Xếp loại trung bình nếu đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;  (4) Xếp loại kém nếu chỉ đạt dưới 50 điểm.

Về cách thức đánh giá, cn cứ vào nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của Quy định này, ngay sau kết thúc phiên sinh hoạt, chi bộ, chi ủy tiến hành chấm điểm (Đối với những chi bộ có ít đảng viên, không có chi ủy thì chi bộ chấm và thống nhất kết quả; đối với chi bộ có chi ủy thì chi ủy chấm, thống nhất kết quả và báo cáo với chi bộ tại buổi sinh hoạt kế tiếp). Việc chấm điểm phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, trung thực; phản ánh thực chất chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ. Sau khi có kết quả chấm điểm, chi bộ có trách nhiệm báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ trong tháng với cấp ủy cấp trên trực tiếp, cụ thể: các chi bộ trực thuộc đảng ủy thì báo cáo với đảng ủy cơ sở hoặc đảng ủy bộ phận; các chi bộ cơ sở báo cáo với cấp ủy cấp huyện qua ban tổ chức cấp ủy. Đồng chí cấp ủy viên cấp ủy cấp trên (kể cả trường hợp đồng chí cấp ủy viên cấp ủy cấp trên đồng thời là bí thư của chi bộ đó) và đồng chí được cấp có thẩm quyền phân công về dự theo dõi tại phiên sinh hoạt chi bộ (nếu có) có trách nhiệm thẩm định kết quả chấm điểm và tham gia ý kiến với chi bộ, chi ủy trước khi chi bộ, chi ủy báo cáo với cấp ủy cấp trên.

Cấp ủy cấp trên của chi bộ (đối với chi bộ cơ sở là ban tổ chức cấp ủy cấp huyện) có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của các chi bộ trực thuộc trong cả năm để làm làm căn cứ xếp loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Mốc thời gian tổng hợp chất lượng sinh hoạt chi bộ: lấy kết quả sinh hoạt của tháng 12 năm trước đến tháng 11 năm sau. Hải Yến

 

164 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 127
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 127
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 12181631