Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh vừa ban hành Quyết định số 187/QĐ-BHXH, ngày 31/3/2021 kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Mục tiêu của chương trình nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực quản lý của Ngành; qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần tạo nguồn lực tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người dân khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, ổn định đời sống của Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH tỉnh đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 96% dân số. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường các giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT.

Trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhằm hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT, tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng các chế độ BHXH, khắc phục tình trạng tiêu cực lạm dụng chính sách…Trong năm 2021, số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị đạt 50% .

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động BHXH, BHYT, BHTN; trong sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, sử dụng lao động và thời gian lao động. Tập trung triển khai thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2021, thực hiện tinh giản biên chế giảm 6/236 người làm việc so với tổng biên chế được giao vào năm 2020.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát, xử lý vi phạm trong thi hành tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tiếp tục triển khai phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ, giải quyết chế độ BHXH, BHTN; xây dựng hệ thống một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; xử lý các phản ánh, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời, đảm bảo đúng quy định, chính xác, minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công, hiện đại hóa công tác quản lý, gắn kết chặt chẽ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị./. Minh Hà

 

57 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 745
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 745
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29621710