Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
335-BC/TU 06/08/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của  Bộ Chính trị khoá IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”
322-BC/TU 09/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam”
312-BC/TU 03/06/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
30-CT/TU 02/02/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh trong tình hình mới.
280-BC/TU 15/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị  “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”
281-BC/TU 15/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”
279-BC/TU 11/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tổ chức hoạt động của Hội Nạn nhân chất  độc da cam/dioxin Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
28-CT/TU 11/12/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính và thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
26-CT/TU 17/10/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
258-BC/TU 29/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597912