Ngành công nghệ yêu thích nhất ở VN là gì?
Lựa chọn 1, 0 phiếu
Lựa chọn 2, 0 phiếu

Thăm dò thực hiện từ 15/02/2016 đến 15/02/2017

Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?
1. Có, 341 phiếu (92 %)
2. Không, 29 phiếu (8 %)

Thăm dò thực hiện từ 12/12/2015 đến 31/01/2020

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 476 phiếu (39 %)
2. Không, 253 phiếu (21 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 244 phiếu (20 %)
4. HN, 246 phiếu (20 %)

Thăm dò thực hiện từ 05/03/2015 đến 01/02/2019