Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản số 1229-CV/TU, ngày 17/8/2023 yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan cấp tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 117-QĐ/TW,ngày 18/8/2023 (Quy định số 117) về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, tăng tỉ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, góp phần tích cực vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 1143-CV/TU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 11/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1218-CV/TU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 5/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Những vấn đề cơ bản và mới trong công tác tư tưởng hiện nay

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện hệ tư tưởng, phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng vào quần chúng, cổ vũ, động viên, lôi cuốn, thúc đẩy quần chúng có hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Công tác tư tưởng có 3 hình thái chủ yếu (ba bộ phận): Hình thái lý luận, hình thái tuyên truyền và hình thái cổ động.

Giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

Quảng Trị là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 3 cộng đồng dân tộc chính, có số lượng dân số đông, bao gồm dân tộc Kinh (chiếm 91%), dân tộc Bru - Vân Kiều (chiếm 7,1%), dân tộc Tà ôi - Pa cô (chiếm 1,7 %). Hai dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều và Tà ôi-Pacô sinh sống chủ yếu ở vùng núi; tập trung nhiều ở huyện Hướng Hóa, Đakrông và 03 huyện có xã miền núi có người dân tộc thiểu số sinh sống là Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ.

Một số điểm mới về Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 17/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

Rà soát, sàng lọc đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, tăng cường công tác phát triển đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ngày 11/7 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (thay thế Quy định 205). Quy định được ban hành nhằm đảm bảo sự đồng bộ với các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, XIII về công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
Trang 2 trong 40 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 507
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 507
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 70962948