Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng

QTO - Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Đây là những tiêu chuẩn có tính mực thước, được Đảng ta lấy làm chuẩn mực, mục tiêu để rèn luyện, tu dưỡng, điều chỉnh các hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với Nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

Điểm nhấn công tác xây dựng Đảng ở Quảng Trị

QTO - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí, hành động trong Đảng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Siết chặt kỷ luật đảng và phép nước: Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn

Việc cương quyết xử lý những hành vi sai phạm của cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao, trong đó có vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm đối với người đứng đầu thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta làm trong sạch bộ máy, siết chặt kỷ luật đảng và phép nước.

Những thành tựu lý luận lớn của Đảng ta qua gần 40 năm đổi mới

Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được phát triển và hoàn thiện. Công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay đã thu được những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước ta từ một nước nghèo trên thế giới trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đất nước ta được xây dựng ngày càng đàng hoàng hơn, đời sống của Nhân dân ta ngày càng được cải thiện căn bản, toàn diện hơn, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động số 95-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Quy định mới về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1484-QĐ/TU về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quân chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong Quân đội

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.

Những vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng hiện nay ở nước ta và một số giải pháp khắc phục

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vai trò giáo dục, tuyên truyền, vận động, tổ chức để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước. Công tác tư tưởng đã tích cực góp phần trực tiếp cho tổng thể công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức, cán bộ; gắn chặt nhiệm vụ chỉnh đốn, xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị thông qua sử dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0

Công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức là một vấn đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng tư duy lý luận vững chắc, củng cố quan điểm chính trị vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chiến lược của Đảng, qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương khóa X, công tác tuyên truyền miệng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Trang 1 trong 41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1140
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1140
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81566729