Huyện Cam Lộ tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm, có tính đột phá trong năm 2018

Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2018, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng quán triệt, triển khai và ban hành Kết luận số 93-KL/HU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCS Đảng, các phòng ban ngành, đoàn thể căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI, giai đoạn 2013 - 2018

Ngày 25-10-2018, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ VI, giai đoạn 2013 - 2018. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu các cơ quan Quân khu. Dự đại hội còn có đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị và đại biểu các sở, ban, ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ gấp rút hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2018

Trong quý III, UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát về: (1) Việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đối với cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; (2) Việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, biên chế đối với BTV Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Đông Hà; BTV Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Triệu Phong; (3) Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU,ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020 đối với cấp ủy và các đồng chí trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; (4) Kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 121-CTHĐ/TU, ngày 15/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cư

Tập trung triển khai thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung

Trong quý III, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, hàng tuần của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành hoàn thành các nội dung công việc đã xác định. Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 14 và 22 Hội nghị chuyên đề, phiên họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Chuẩn bị nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn về kiến nghị một số cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư dự án thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số đề án, nội dung BCS Đảng UBND tỉnh, các ngành trình xin ý kiến.

Tăng cường tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận

Trong quý III, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận ( 5 chuyên đề); tham mưu BCĐ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở và BCĐ 25 xây dựng kế hoạch, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát (theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của 2 BCĐ); phối hợp thăm các chức sắc cơ sở tôn giáo và nắm tình hình Lễ hành hương La Vang, Lễ Vu Lan - Báo hiếu; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Một số kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy quý III/2018

Trong quý III, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng gồm: Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Thông báo kết luận số 12-TB/BCĐCCTP ngày 22/8/2018 tại phiên họp thứ Sáu Ban chỉ đạo CCTP tỉnh; Báo cáo số 302-BC/TU ngày 26/7/2018 sơ kết 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; Báo cáo số 288-BC/TU ngày 04/7/2018 về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 05/6/2015 của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Báo cáo số 322-BC/TU ngày 17/9/2018 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ v

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong quý III/2018

Trong quý III, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; dành thời gian tuyên truyền các Hội nghị lần thứ 6, 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Một số kết quả hoạt động của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ quý III/2018

Bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quý III, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các ban Đảng và cơ quan UBKT Tỉnh ủy trên cơ sở tiếp thu Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ”; Quy chế kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển vào công tác tại cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Huyện Vĩnh Linh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 24/10/2018, Huyện ủy Vĩnh Linh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, báo cáo viên Huyện ủy khóa XVIII, Bí thư cấp ủy trực thuộc; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn. Đồng chí Phan Ngọc Tư - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ngày hội “Giáo dục nhận thức bom mìn cho trẻ em”

Ngày 23/10/2018, tại Trường tiểu học và THCS A Ngo, A Bung, huyện Đakrông, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Cây Hòa bình (Peace Trees VietNam) tại Quảng Trị tổ chức hội trại “Giáo dục nhận thức bom mìn cho trẻ em” năm 2018.
Trang 2 trong 37 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 91
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 91
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099123