Ban Bí thư ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” được ban hành ngày 25-7-2018 thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy” và Quy định số 183-QĐ/TW ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư khóa XI về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương”.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cơ quan UBKT Tỉnh ủy để cho ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt cơ quan UBKT Tỉnh ủy để cho ý kiến chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”.

Kế hoạch 97-KH/TU ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích tổng kết là để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 92-CTr/TU, ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới ”.

Kế hoạch 97-KH/TU ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ mục đích tổng kết là để đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền; những kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động số 92-CTr/TU, ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Mục đích tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95-KL/TW, ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Đánh giá đúng những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những chủ trương, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả trong thời gian tới.

Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ: Mục đích tổng kết nhằm kiểm điểm, đánh giá việc tổ chức quán triệt triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị và Kết luận số 95-KL/TW, ngày 2/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Đánh giá đúng những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những chủ trương, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy có hiệu quả trong thời gian tới.

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 16/8/2018,Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư lưu trữ. Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng dự và trực tiếp quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay

Nửa nhiệm kỳ qua, các ban đảng và văn phòng cấp ủy các cấp đã kiểm tra 243 tổ chức đảng và 02 đảng viên, giám sát 162 tổ chức đảng và 13 đảng viên, trong đó: các ban đảng của Tỉnh uỷ kiểm tra 68 tổ chức đảng, giám sát 93 tổ chức đảng; các ban đảng của cấp ủy cấp huyện kiểm tra 175 tổ chức đảng và 02 đảng viên, giám sát 69 tổ chức đảng và 13 đảng viên, cụ thể:

Kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy từ năm 2016 đến nay

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy đã ban Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 14/01/2016 về chương trình kiểm tra, giám sát (khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020); trong đó, Tỉnh ủy đã đề ra nhiều nội dung kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, gồm có: 09 nội dung về kinh tế; 05 nội dung về văn hóa - xã hội; 06 nội dung về quốc phòng - an ninh, nội chính và 14 nội dung về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.
Trang 5 trong 49 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 212
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 216
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5101080