10 năm thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn 

Ngày 10/10/2007 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn ( gọi tắt là chi bộ cơ quan xã), trực thuộc Đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn. Qua hơn 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương“về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” và gần 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW, ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương “về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn” (sau đây gọi tắt là chi bộ cơ quan xã), Đảng bộ tỉnh có 62 chi bộ cơ quan xã với 1.313 đảng viên. Cùng với chi bộ cơ quan xã, các Đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn đã có thành lập trước các chi bộ như chi bộ thôn, khu phố; chi bộ trường học, (chi bộ công an đối với Đảng uỷ phường, thị trấn) chi bộ quân sự, một số xã còn có chi bộ trường Mẫu giáo, chi bộ Trạm y tế; chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã đã phủ kín vai trò lãnh đạo của Đảng trong địa bàn dân cư.

Các chi bộ cơ quan xã đã thực hiện chức năng hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia với đảng uỷ, chính quyền, các đoàn thể cấp xã đề ra các chủ trương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Việc thành lập chi bộ cơ quan xã đã tháo gỡ được khó khăn trong việc bố trí nơi sinh hoạt đảng đối với các đảng viên là cán bộ, công chức không cư trú ở địa phương (cán bộ điều động, luân chuyển, ở xa)...

Tuy nhiên, việc thực hiện mô hình chi bộ cơ quan xã đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Hầu hết đảng viên đang công tác tại xã đều muốn được chuyển về sinh hoạt tại chi bộ cơ quan xã, ngại sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu phố, trong khi các chi bộ thôn đảng viên cao tuổi, sức khoẻ yếu; đảng viên lại mỏng. Một số phường, thị trấn chi bộ khu phố phần lớn là đảng viên hưu trí do vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị quyết của Đảng uỷ, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên khó khăn. Trong sinh hoạt Đảng, đảng viên chưa mạnh dạn thẳng thắn góp ý tự phê bình và phê bình, tư tưởng “dĩ hoà vi quý” còn xảy ra; tình trạng người dân không nắm được đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dẫn đến vi phạm, khiếu kiện vượt cấp, bất ổn trong nông thôn một phần là do việc đưa toàn bộ đảng viên đang công tác ở xã (kể cả cán bộ đảng viên hoạt động không chuyên trách) về sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan xã là không đúng với hướng dẫn của cấp trên và cũng là một trong những nguyên nhân của hạn chế thời gian qua ở địa bàn dân cư). Một số chi bộ khi ban hành nghị quyết thì nội dung còn chung chung na ná giống nghị quyết của Đảng uỷ xã...

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới sau sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; khắc phục hạn chế, bất cập thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có công văn chỉ đạo về việc không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Theo đó, đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư. Căn cứ tình hình, thực trạng của các chi bộ ở khu dân cư để phân công đảng viên về sinh hoạt ở những chi bộ có ít đảng viên, ở nơi cần tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của chi bộ; không nhất thiết phải chuyển đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ nơi đảng viên cư trú. Sau khi tiếp nhận đảng viên từ chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt, đối với những chi bộ có đủ từ 09 đảng viên chính thức trở lên thì đề nghị đảng ủy chỉ định bổ sung, kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư.  Các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các đảng ủy cấp xã nơi có chi bộ cơ quan ban hành quyết định giải thể chi bộ cơ quan xã. Việc giải thể chi bộ thực hiện theo quy định tại Điểm 10.3, Khoản 10, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về thi hành Điều lệ Đảng”. Sau khi có quyết định giải thể thì cấp ủy cơ sở phải thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Việc chuyển sinh hoạt Đảng cho đảng viên thực hiện theo quy định tại Tiết 6.3.5, Điểm 6.3, Khoản 6 Quy định số 29-QĐ/TW; Tiết d, Điểm 10.3, Khoản 10, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương “về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Tiết a, Điểm 3.3.3, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương “về nghiệp vụ công tác đảng viên”. Riêng đối với đảng viên là cán bộ, công chức không sinh sống trên địa bàn đang công tác thì đảng ủy cấp xã phân công đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ở địa bàn nơi cơ quan đóng trụ sở hoặc sinh hoạt ở chi bộ mà đảng ủy cấp xã có phân công đảng viên đó phụ trách hoặc phân công dự, theo dõi sinh hoạt chi bộ. Đối với việc kết nạp đảng viên là cán bộ, công chức sau khi chi bộ cơ quan xã giải thể, thực hiện theo Điểm 1.2, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương “về nghiệp vụ công tác đảng viên”. Hải Yến

1639 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 202
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 202
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16011039