08 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 của huyện Triệu Phong 

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, có tính chất quyết định để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025. Với mục tiêu tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Giữ vững ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2024. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện Triệu Phong đã đề ra 08 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

(1) Giữ vững ổn định nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Triển khai xây dựng cánh đồng lớn kết hợp “đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu ở địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”. Thực hiện chuyển đổi theo hướng cơ cấu giống lúa ngắn ngày, năng suất, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 80% diện tích. Phát triển mô hình chăn nuôi trang trại ứng dụng công nghệ cao, hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Triển khai sớm kế hoạch trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Phát triển mạnh mô hình trồng cây gỗ lớn, rừng chuyển hóa, mở rộng diện tích rừng đăng ký FSC,VFCS. Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi như: hệ thống điện sản xuất, đường giao thông, hệ thống kênh cấp, kênh thoát, hệ thống ao xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường bên ngoài nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và hướng tới phát triển thuỷ sản biển bền vững, hiệu quả; hài hoà với các quy định về kiểm soát thuỷ sản theo thông lệ quốc tế. Thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động của các HTX, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển các dịch vụ mang tính thương mại.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XX) về “Phát triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại-Dịch vụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; thực hiện Đề án “Một số chính sách hỗ trợ phát triển Công nghiệp-TTCN, Thương mại-dịch vụ giai đoạn 2022-2026”. Tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện; kêu gọi các dự án đầu tư; phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai đầu tư tại Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh. Hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập Cụm Công nghiệp Tây Triệu Phong.  

(2) Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án trọng điểm. Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; Lập Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Tây Triệu Phong; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

(3) Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án vào địa bàn. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện và nâng cao chỉ số PCI.

(4) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ

(5) Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2023 trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 555 năm danh xưng Triệu Phong (1469 - 2024), 30 năm Ngày huyện Triệu Phong đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (20/12/1994 – 20/12/2024), 200 năm Ngày sinh Kỳ vỹ quận công Nguyễn Văn Tường (14/10/1824 – 14/10/2024).

(6) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai

(7) Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số; cải cách hành chính, tư pháp, thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(8) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Tổ chức tuyển quân năm 2024 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Thủy Phương

67 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 471
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 471
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73870244