Nhìn lại 10 năm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở huyện Triệu Phong 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 19-CTHĐ/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương Khóa XI và Chương trình hành động 95-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, công tác giáo dục- đào tạo trên địa bàn huyện Triệu Phong đạt được những kết quả tích cực.

Quy mô và mạng lưới trường, lớp các ngành học, cấp học duy trì ổn định và tăng lên đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh đến trường được duy trì ổn định và nâng cao, mầm non đạt 30,8%; Mẫu giáo đạt 93,4%, riêng trẻ 5 tuổi, học sinh vào lớp 1, lớp 6 đạt 100%.Tiếp tục củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và tiếp tục triển khai thực hiện đề án phổ cập bậc trung học. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì và ngày càng được nâng lên theo tinh thần đổi mới. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viêncác ngành học, cấp học từng bước được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu đổi mới. Công tác quản lý giáo dục được quan tâm, cải tiến, đổi mới về phương pháp thực hiện, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục ở các trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực để thu hút các nguồn lực xã hội,sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Để tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả giáo dục- đào tạo trong tình hình mới, huyện Triệu Phong đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, đào tạo. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt, tuyên truyền, sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục thực hiện đổi mới và phát triển giáo dục trong thời kỳ “kỷ nguyên số”. Sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo, xem “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”.Các đơn vị trường học tăng quyền tự chủ; tích cực đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, của đội ngũ nhà giáo và cộng đồng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội, coi trọng quản lý chất lượng. Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục theo hướng phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmcủa các đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Thực hiện công khai hóa về chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục, thực hiện giám sát xã hội đối với chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kịp thời chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác thi đua. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị -xã hội trong các nhà trường vững mạnh.

. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo, phát huy khả năng sáng tạo của giảng viên. Thực hiện nghiêm túc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở các cấp học; Đảm bảo chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ công chức viên chức quản lý giáo dục đầy đủ kịp thời theo quy định của Nhà nước. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, kỹ năng, ngoại ngữ cho học sinh.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Dạy tốt –học tốt”. Đổi mới hình thức thi đua, khen thưởng, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể, rõ ràng, thiết thực tránh bệnh thành tích.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cơ sở vật chất, tăng số lượng trường chuẩn quốc gia. Huy động mọi nguồn lực và tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học theo hướng hiện đại, xây dựng phòng học, phòng hỗ trợ học tập, phòng làm việc hợp lý tăng diện tích trồng cây xanh, sân chơi bãi tập cho học sinh. Phấn đấu đến năm 2030 có đủ nhà thi đấu đa năng cho các trường đạt đạt chuẩn mức độ 1, bể bơi cho các trường đạt chuẩn mức độ 2.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài giúp học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và các tổ chức đoàn thể, xã hội giáo dục đạo đức học sinh. Thủy Phương

 

 

620 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1164
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1165
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76561671