Huyện uỷ Hướng Hoá: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng  

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 19/6/2018, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng; ngày 19/7/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI; Trưởng, phó các Phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; báo cáo viên Huyện uỷ khoá XVI; cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ nghỉ hưu tại các xã, thị trấn dọc Đường 9; lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Hội nghị đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Theo kế hoạch, sau hội nghị các chi, đảng bộ tổ chức quán triệt ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình để giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng ưu tú ở cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết và vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vào cuộc sống. Tin, ảnh: Nguyễn Đình Phục

483 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1267
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1267
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81543453