XÂY DỰNG THANH NIÊN QUẢNG TRỊ THỜI KỲ MỚI “BẢN LĨNH – TIÊN PHONG – NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO” 

Sinh thời Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên- lực lượng kế cận của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Bác khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, là “mùa Xuân của xã hội”, “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ thanh niên, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, tin tưởng, giao cho tuổi trẻ những trọng trách vẻ vang, đặt kỳ vọng và mong tuổi trẻ làm sao phát huy được sức trẻ, phát huy được truyền thống vẻ vang của quê hương, đất nước, truyền thống của lớp lớp thanh niên đi trước để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xây dựng một lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chăm lo, giáo dục của Đoàn, 90 năm qua, lớp lớp thanh niên Quảng Trị không ngừng phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn khẳng định bản lĩnh cách mạng, một lòng trung thành với Đảng, với dân tộc; giữ vững ý chí xung kích cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuổi trẻ Quảng Trị luôn nêu cao tinh thần ham học, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; tình nguyện vì cộng đồng đến nơi gian khổ, đảm nhận những lĩnh vực mới, việc khó, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, trong xây dựng xã hội học tập bằng các phong trào, hoạt động:“Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Tuổi trẻ chung sức phòng, chống dịch covid – 19, Chiến dịch thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả mưa lũ...tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội.

Bước vào thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã xác định: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước". Để thực hiện được mục tiêu đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ thanh niên được xem là đội quân chủ lực để đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Quảng Trị ngày càng phát triển, trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đây là cơ hội để thanh niên tiếp tục phát huy trí tuệ, sức trẻ, vai trò tiên phong, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên trong 90 năm qua. Muốn vậy, tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ trong toàn tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, thanh niên thời đại mới cần phải là những người có bản lĩnh, tiên phong, năng động, sáng tạo, sống có lý tưởng phục vụ quê hương, đất nước. Muốn thực hiện sứ mệnh đó, thanh niên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để có đủ bản lĩnh chính trị, có trình độ cao, có năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tốc độ phát triển công nghệ thông tin như vũ bão, thanh niên cần chuẩn bị tốt nhất cho mình hành trang để hội nhập, chủ động trang bị các kỹ năng mới về tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự phê bình, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng về cuộc sống, kỹ năng số. Chỉ có như vậy, thanh niên mới gia nhập được xu thế mới, có bản lĩnh vươn lên những đỉnh cao của trí tuệ để xây dựng cho bản thân mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm chủ nghề nghiệp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển; tiên phong, xung kích trong mọi lĩnh vực, năng động, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào thi đua và là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mài sắc tư duy lý luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng, mạnh dạn đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, Tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở, nhất là cấp chi đoàn. Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên ở địa bàn khu dân cư, qua việc đa dạng hoá các hình thức, phương thức tập hợp, cần quan tâm hơn đến việc thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và vùng khó khăn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách ở cơ sở, Bí thư chi đoàn giỏi kỹ năng, vững chuyên môn, nghiệp vụ, yêu phong trào, yêu thanh niên, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, xung phong trên các mặt trận. Cán bộ Đoàn phải thực sự là thủ lĩnh, mỗi đoàn viên là hạt nhân đoàn kết thanh niên tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Muốn thanh niên phát huy được bản lĩnh, tiên phong, năng động, sáng tạo, tổ chức Đoàn cần tạo môi trường thuận lợi để thanh niên hoạt động. Để thực hiện tốt việc này, Đoàn cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương và phù hợp với những đối tượng thanh niên khác nhau; hoạt động Đoàn phải lấy thanh niên là trung tâm, quan tâm đến tâm lý, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích của thanh niên, luôn thấu hiểu và trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Đoàn cần chú trọng hơn nữa việc tạo môi trường, huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030.

Thứ ba, Đoàn cần phải tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, rèn luyện và giáo dục Đảng viên trẻ, cung cấp cán bộ có chất lượng cho Đảng. Trước mắt, các cấp bộ Đoàn căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bám sát chủ đề năm 2021 của tỉnh “trách nhiệm, kỷ cương, thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng”, xây dựng chương trình hành động, triển khai các phong trào một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng để bầu chọn; tập huấn cho cử tri trẻ được giới thiệu ứng cử; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; đảm nhận các công trình phần việc, thanh niên thiết thực chào mừng ngày bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền, tham gia phòng chống dịch Covid-19; triển khai các hoạt động tái thiết sau lũ, tạo sinh kế cho thanh niên  sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Thứ tư, Để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tỉnh nhà có điều kiện phát huy sức trẻ và khả năng của mình, các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo và giành nhiều sự quan tâm, chăm lo đến công tác thanh niên, xác định rõ hơn, thực hiện tốt hơn phương châm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”. Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, các địa bàn, đặc biệt là các vùng khó khăn, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ. Quan tâm lựa chọn những cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, ưu tú trong hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực từ cơ sở để bồi dưỡng, đào tạo, giao việc, thử thách lựa chọn bố trí vào các vị trí công tác thích hợp ở các tuyến trong hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế - xã hội để tạo nguồn.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn vào thế hệ trẻ Quảng Trị hôm nay, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ phát triển. Với truyền thống 90 vẻ vang của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng tuổi trẻ Quảng Trị sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thân tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nhiệm kỳ tiếp theo, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp, văn minh./.

                                                                                                                                                                           - Nguyễn Đăng Quang-

                                      Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

124 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 828
    • Thành viên Thành viên 2
    • Tổng Tổng 830
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27141517