XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ QUÂN SỰ-QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Đại hội diễn ra trong bối cảnh, tình hình chính trị xã hội cơ bản ổn định, kinh tế-xã hội phát triển khá, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương, công tác xây dựng đảng và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung chăm lo, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, củng cố nền Quốc phòng toàn dân (QPTD) đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” ở các cấp đạt hiệu quả; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên được kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; duy trì nghiêm nền nếp chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình và phê bình; kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế, quy định nhiệm kỳ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Tập thể Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất cao, có năng lực quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ của cấp mình. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP hàng năm được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; duy trì có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát.

Trên cơ sở đó, chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS-QP không ngừng được nâng lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trên từng khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nổi bật là trong nhiệm kỳ đã tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng thế trận QPTD vững mạnh, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018; diễn tập phòng thủ cấp huyện, chiến đấu cấp xã theo đúng kế hoạch; chỉ đạo tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh; nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.... Công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật được duy trì nền nếp, chặt chẽ, không để hư hỏng, mất mát; làm tốt công tác xây dựng, quản lý, bảo dưỡng các công trình chiến đấu; tổ chức lực lượng xây dựng công trình chiến đấu, công trình khu vực phòng thủ bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian.

Chủ động chuẩn bị các phương án động viên cho nhiệm vụ QS-QP khi có tình huống. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Hàng năm, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được thực hiện nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Lực lượng bộ đội thường trực, Dân quân tự vệ và Dự bị động viên thường xuyên được xây dựng, quản lý chặt chẽ, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, hoàn thành công tác huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tham mưu hoàn thành tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh, hội thi, hội thao với chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian, bảo đảm quân số; nội dung, diễn tập ở các cấp được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao trình độ huấn luyện. Thực hiện tốt hoạt động phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động tham mưu cho cấp ủy địa phương lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH trên từng địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, biển đảo. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong từng quy hoạch, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương; tham mưu xây dựng các công trình kinh tế - xã hội có tính lưỡng dụng cao. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ, hàng trăm phương tiện, sát cánh cùng Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm, chỉ đạo kịp thời động viên vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó của cán bộ, chiến sỹ LLVT Quảng Trị đã thực sự khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc cho cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ở cơ sở.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đan xen những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới sẽ diễn biến biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động đến đất nước ta nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng, trong đó có LLVT tỉnh. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ Quân sự tỉnh phải tiếp tục phát huy dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới. Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá trọng tâm: Đó là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, coi trọng xây dựng lực lượng DQTV, nhất là dân quân biển; Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo sau:

Một là, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ QS-QP, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền đối với công tác QS-QP địa phương; Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; tăng cường tiềm lực quốc phòng, hoạt động KVPT gắn với phát triển KT-XH. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, chủ động, nhạy bén đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng trong công cuộc đổi mới đất nước.

Hai là, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, xây dựng LLVT tỉnh thật sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Không ngừng xây dựng, quản lý lực lượng thường trực, DQTV, DBĐV bảo đảm số lượng, chất lượng, có khả năng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, quan tâm bố trí các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ba là, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung đột phá về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ”. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không", phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trước quần chúng về kỷ luật, kỷ cương, lối sống trong sạch, lành mạnh, phương pháp, tác phong công tác sâu sát; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra trong Đảng bộ và LLVT địa phương.

Bốn là, củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT với Nhân dân địa phương. Vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với LLVT và hậu phương quân đội; làm tốt công tác động viên, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu các phong phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao tinh thần đoàn kết Quân-Dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, phấn đấu vươn lên xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng đổi mới, phát triển./. Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

241 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 183
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 183
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17819686