UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, với mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh cao hơn năm 2018. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện 03 khâu đột phá chiến lực; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát phù hợp với điều kiện của tỉnh. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2019 từ 7,5 – 8%. Ưu tiên tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực đầu tư để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện 03 khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Tập trung thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển phong trào thể dục, thể thao. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường. năng cao năng lực hội nhập quốc tế; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đối với dự toán thu ngân sách năm 2019, cần được rà soát, xây dựng sát thực tế, tính đúng, tính đủ các khoản thu theo chính sách, chế độ hiện hành và tổng hợp đầy đỉ các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn. Dự toán thu nội địa năm 2019 tăng bình quân tối thiểu 12 – 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018; dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu từ 4 – 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018. (TL-VPTU)

168 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 121
    • Thành viên Thành viên 9
    • Tổng Tổng 130
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5120787