UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020 

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 về việc ban hành Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thực trạng chất lượng dân quân tự vệ của tỉnh, Đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV tạo hành lang pháp lý về xây dựng lực lượng DQTV thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh ở địa phương, cơ sở.

Mục tiêu của Đề án là: Xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính; tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; có khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân. Chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng DQTV ở vùng trọng điểm QP-AN và những địa bàn phức tạp, đảm bảo đủ sức đối phó với các tình huống xảy ra.

Đề án đã nêu rõ các yêu cầu, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV, về huấn luyện dân quân tự vệ, về hoạt động của lực lượng DQTV và chế độ chính sách cho lực lượng này; những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV trong tình hình mới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn về tổ chức thực hiện Đề án. Hải Yến

 

 

2589 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1607
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1607
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80266108