Tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024  

Ngày 11/01/2024, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnhchủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đaò Mạnh Hùng, UVTV, Chủ tịch UBMT tỉnh;Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Nam, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương - bản lĩnh, linh hoạt - đổi mới, sáng tạo - kịp thời, hiệu quả”;thực hiện dân chủ ở cơ sở trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng; những thách thức về dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn chung nhưng toàn tỉnh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực, Quảng Trị có 07/09 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt và vượt; 02/09 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đạt kết quả tốt.

Trong năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở từ tỉnh đến cơ sở đã đỗi mới nội dung, tích cực hoạt động, đề cao tin thần, trách nhiệm tham mưu với cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát,hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện dân chủ trong các loại hình ở cơ sở. Qua triển khai, thực hiện, có thể khẳng định rằng: nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ trong xã hội được nâng lên, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường xuyên tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân, huy động lực lượng nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và và có trách nhiệm với nhân dân”; củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện dân chủ chú trọng đến việc đổi mới, công khai, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạtđộng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Kết quả thực hiện dân chủ gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp tổ chức các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu đã khắc phục tình trạng dàn trải, thiếu tập trung, lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, hướng tới tổ chức các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trong năm 2024 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện dân chủ trong các loại hình. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hành dân chủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời cấp nhật, đăng tải lên cổng thông tin điện tử của các cấp, các ngành để tuyên truyền sâu rộng việc thức hiện dân chủ trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công vụ; cải cách tổ chức bộ máy, cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất, nhất là đối với cơ quan tư pháp và cơ quan nội chính; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu hoạt động của Ban Chỉ đạo; ban thanh tra nhân dân; ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhất là những nơi làm chưa tốt. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi xâm phạm quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Quan tâm nhân rộng các các mô hình, điển hình về dân chủ ở cơ sở, để việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội, góp phầnthực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2024 và trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Thanh Vũ

299 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 382
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 382
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73868350