Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và báo cáo tại hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể (không là Tỉnh ủy viên); Lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 2-6/10/2018) tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, phân tích, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Từ những phân tích đánh giá làm rõ những vấn đề mà Hội nghị Trung ương 8, khóa XII nêu ra, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát lại toàn bộ các đầu việc trên từng lĩnh vực công tác. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc ký cam kết nêu gương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tự giác nêu gương rèn luyện, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, phấn đấu từ nay đến cuối năm, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương đều hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên đề ra. Châu Minh

136 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 115
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 116
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5607402