Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1-2/2018  và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2018, Bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo các đơn vị xây dựng và ban hành Chương trình công tác của đơn vị; triển khai ngay việc giao dự toán ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành các Chương trình xây dựng ban hành văn bản pháp luật năm 2018 như: triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi nội dung về quy hoạch trong các Luật liên quan.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo hoàn thành các kết luận thanh tra, kiểm tra. Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, đã điều chỉnh, bổ sung, cập nhật những yêu cầu mới; các đơn vị đang tích cực chuẩn bị nội dung cho Hội nghị tập huấn và triển khai công tác thanh tra năm 2018 của ngành. Trong tháng 01, 02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 452 lượt đơn (276 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý, chiếm 61%); tiếp 54 lượt với 65 người…

Bộ TN&MT cũng cho biết, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động của Bộ, trong thời gian tới Bộ sẽ tổ chức hội nghị thanh tra toàn quốc; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân…/.

Bích Liên