Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về Kế hoạch công tác năm 2020 

Ngày 25/12/2019, Thường trực Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các phòng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2019, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, có thời điểm khuyết lãnh đạo chủ chốt do nghỉ hưu, chuyển công tác, tuy nhiên, với quyết tâm khắc phục khó khăn, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, bám sát chương trình kiểm tra, giám sát và tình hình thực tiễn của tỉnh để thực hiện vai trò chủ trì, nòng cốt tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời, thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, các nội dung công việc được Thường trực Tỉnh ủy giao. Trong đó, đã chủ động đề xuất điều chỉnh nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình; làm tốt việc khảo sát, lựa chọn lĩnh vực, địa bàn cần kiểm tra để phát huy tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát. Tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kể cả kiểm tra cách cấp, thể hiện sự chủ động trong phát hiện và mạnh dạn đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện, mặt khác, chủ động trong việc kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đây là ưu điểm, tiến bộ rõ nét so với các năm trước. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có tác dụng giáo dục cao. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra từng bước hướng tới tính chuyên nghiệp. Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người đứng đầu UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện hoàn thành 04 nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 15 đầu việc Thường trực Tỉnh ủy giao. Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với UBKT Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp. Kết quả hoạt động của UBKT Tỉnh ủy năm 2019 đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn mặt hạn chế chưa khắc phục được, đó là việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để tiến hành kiểm tra vẫn còn ít, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Việc phối hợp để tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng phục vụ cho khảo sát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm chưa thường xuyên, chưa hiệu quả....

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Là năm tỉnh xác định chủ đề “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, hành động quyết liệt của toàn Đảng bộ và Nhân dân, của các cấp, các ngành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có vai trò, trách nhiệm của cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Trên tinh thần đó, Thường trực Tỉnh uỷ nhất trí với 11 nhóm nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm trong năm 2020 mà UBKT Tỉnh uỷ đã xác định. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị Đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, chủ động triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đối với các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chủ động giám sát, nắm tình hình tổ chức đảng cấp dưới và tình hình đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch nhân sự cấp ủy khóa mới để làm tốt công tác kiểm tra phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kể cả kiểm tra cách cấp, nhất là những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, những đảng viên liên quan đến nhân sự cấp ủy, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các đơn thư tố cáo, kiến nghị đối với tổ chức đảng, đảng viên, nhất là các nội dung thông tin liên quan đến các đồng chí là nhân sự cấp ủy, UBKT cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng các cấp, không để tồn đọng kéo dài. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; thực hiện tốt việc thẩm định công tác nhân sự cấp ủy, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người phẩm chất, năng lực, uy tín thấp, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cơ hội, những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cấp ủy, đơn vị có liên quan, nhất là phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với Thanh tra, Kiểm toán của cơ quan Nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan Tư pháp. Tăng cường phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực, nhất là công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền; phòng chống tham nhũng lãng phí; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đề án nhân sự UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động rà soát, đề xuất để Tỉnh ủy bầu bổ sung 01 Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để đảm bảo đủ thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo đúng quy định; chủ động đề xuất kiện toàn nhân sự 01 Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (khi có đồng chí nghỉ hưu theo chế độ). Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT các cấp ủy trực thuộc tham mưu xây dựng đề án nhân sự UBKT cấp mình và cấp cơ sở theo đúng quy hoạch và định hướng của ban thường vụ cấp ủy các cấp. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan UBKT Tỉnh ủy để nâng cao hiệu quả công tác. Triển khai các giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất, đủ điều kiện tiêu chuẩn để luân chuyển sang các ngành hoặc về các địa phương nhằm tạo nguồn cán bộ kiểm tra. Hải Yến

100 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 204
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 204
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908802