THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH XỨNG ĐÁNG LÀ CƠ QUAN BẢO VỆ PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH 

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương. Trong dòng chảy chung đó, ngành Kiểm sát nhân dân phấn khởi, tự hào kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển.

Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập, ngành Kiểm sát nhân dân đã bám sát các chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tích cực phục vụ đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của đất nước, ngành Kiểm sát có những bước phát triển mới, đổi mới cả về tổ chức và hoạt động; đã tập trung phục vụ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông qua hoạt động thực hiện chức năng, ngành Kiểm sát nhân dân đã kiến nghị với Đảng và chính quyền các cấp nhiều biện pháp khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng bảo đảm cho pháp luật được chấp hành ngày càng nghiêm chỉnh và thống nhất trong cả nước, tăng cường pháp chế trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ sau khi Bộ Chính trị có các Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Nghị quyết sô 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 “về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (năm 2002, 2014) và các đạo luật về tư pháp có liên quan, ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách hoạt động tư pháp trong Ngành; đẩy mạnh sự  phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đã phát hiện và đưa ra xử lý nghiêm minh nhiều vụ án lớn và nghiêm trọng về an ninh quốc gia, tham nhũng, buôn lậu, ma tuý và một số vụ án về các băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”; kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc bắt, giam, giữ, điều tra, xét xử và thi hành án, đảm bảo các hoạt động tố tụng tuân theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả đó đã góp phần thiết thực tăng cường kỷ cương phép nước, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước nói chung và các cơ quan bảo vệ pháp luật nói riêng.

Là một “mắt xích” quan trọng của quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, quyết liệt vào cuộc cùng toàn Đảng, toàn dân tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; xử lý nghiêm minh người phạm tội, củng cố niềm tin của nhân dân về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp, có tác dụng siết chặt kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Đối với tỉnh ta, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị được thành lập và đi vào hoạt động ngay sau thời điểm tỉnh nhà được lập lại. Sau 30 năm tái lập tỉnh, Quảng Trị đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và không ngừng tăng cao; tiềm lực kinh tế-xã hội ngày một phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, vị thế của tỉnh ngày càng được nâng cao. Đóng góp vào những thành công đó có một phần quan trọng của ngành kiểm sát tỉnh nhà. Ngành kiểm sát tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chất lượng và hiệu qủa công tác kiểm sát trên các lĩnh vực ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ Kiểm sát ngày được lớn mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách tư pháp, với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, đưa các yêu cầu của cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật về tư pháp vào thực tiễn cuộc sống, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng và đạt được những thành tích nổi bật:

- Ngành Kiểm sát đã tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, thực hiện tốt trọng trách bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Là một khâu quan trọng trong quá trình tố tụng, hoạt động của ngành Kiểm sát là sự khẳng định kết quả của quá trình điều tra và tạo tiền đề đúng đắn cho quá trình xét xử. Theo tinh thần đó,  Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án; đã có nhiều cố gắng bảo đảm yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trong suốt quá trình tố tụng. Cơ bản đã khắc phục được tình trạng lạm dụng bắt, giam, giữ; hình sự hóa các quan hệ dân sự, hành chính; hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đã được phối hợp chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

- Phấn đấu cho nền tư pháp tiến bộ, hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đã mở rộng hơn, bắt đầu từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và xuyên suốt quá trình tố tụng. Chất lượng công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, gắn với hoạt động điều tra và bảo đảm nguyên tắc tranh tụng. Thông qua các bản cáo trạng, bản luận tội sắc bén, tâm phục, khẩu phục, có tác dụng xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, cũng như răn đe, phòng ngừa tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống thanh bình của nhân dân, tạo lập môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh.

- Thực hiện trọng trách được giao, ngành Kiểm sát nhân dân luôn quán triệt tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Bảo vệ pháp luật, dựa vào pháp luật và tuân thủ pháp luật trở thành phẩm chất của Kiểm sát viên và là đặc trưng tiêu biểu của ngành Kiểm sát. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành chủ động, thường xuyên và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục, sửa chữa; đồng thời, cũng đã chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, vi phạm pháp luật để kiến nghị phòng ngừa chung.

- Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt vai trò đầu mối, vị trí trung tâm trong công tác phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đặc biệt đã chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật nhiều vụ việc phức tạp, kêu oan, dư luận xã hội quan tâm, khiếu kiện bức xúc, kéo dài.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được đặc biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" do VKSND tối cao phát động, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy: "Cán bộ kiểm sát phải: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Triển khai nhiều giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.       

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban cán sự Đảng, cấp uỷ và tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Những thành tích và kết quả đó đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay thì hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là công tác phối hợp đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm tuy đã được tăng cường, thực hiện thường xuyên nhưng trong một số vụ việc cụ thể hiệu quả chưa cao, nhất là việc phát hiện, xử lý các các vụ việc tham nhũng, những loại tội phạm mới phát sinh trên địa bàn; việc giải quyết một số vụ án còn để kéo dài, vẫn còn sai sót; chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại một số phiên toà chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã có chuyển biến tích cực, nhưng hiệu quả chưa thật sự cao, nhất là công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn một số công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; việc phát hiện, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp chưa tương ứng với vi phạm thực tế đã xảy ra; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ có lúc chưa thực hiện tốt dẫn đến vẫn còn một số cán bộ mắc sai phạm đến mức kỷ luật.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm mà tỉnh xác định chủ đề “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”, với việc triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, sẵn sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ mới. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp 35 năm đổi mới đất nước, hơn 30 năm tái lập tỉnh nhà và quá trình hội nhập kinh tế thế giới tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với các hiệp định thương mại tự do khu vực và quốc tế, sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Quảng Trị sẽ tác động mạnh mẽ, mở ra thuận lợi và cơ hội lớn cho sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức như: bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 lan rộng toàn cầu, kinh tế thế giới suy giảm, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm; vấn đề ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và dự báo tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng; đổi mới mạnh mẽ và toàn diện để xây dựng hệ thống Viện kiểm sát thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, của nhân dân. Trong những năm tới, toàn ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị cần tập trung làm tốt các công tác sau đây:

Thứ nhất, Ban cán sự Đảng, cấp uỷ Đảng, và lãnh đạo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác giao dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Kiểm sát viên, công chức phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, phát huy những thành tích đã đạt được, nghiêm túc tự phê bình và khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp và công tác tư pháp, đổi mới và kiện toàn về tổ chức bộ máy, lề lối làm việc; thực hiện đầy đủ, đồng bộ quyền hạn, trách nhiệm và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn ngành, của từng đơn vị.

Thứ hai, Viện kiểm sát hai cấp cần triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp với đòi hỏi phải chú trọng cả hai mặt: Không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Các đồng chí phải thấm nhuần câu nói của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Một người bị tội oan, chẵng những người này đau khổ, mà cả gia đình, con cái họ càng đau khổ hơn”. Đối với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát hai cấp phải đề cao trách nhiệm, tiến hành kiểm sát một cách chủ động và chặt chẽ theo đúng pháp luật. Thông qua công tác kiểm sát, phải thẳng thắn chỉ ra và loại trừ vi phạm pháp luật.

Nhiệm vụ của ngành Kiểm sát không chỉ nhằm phát hiện vi phạm, mà quan trọng hơn, là phải phát hiện cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm đó. Thông qua mỗi vụ án cụ thể, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu. Đó chính là trách nhiệm chính trị của ngành Kiểm sát trước Đảng, trước nhân dân.

Với vị trí, trách nhiệm quan trọng của một cơ quan được giao nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, Viện Kiểm sát phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham nhũng. Để chống tham nhũng hiệu quả, trước hết nội bộ của Ngành phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp phải thường xuyên chăm lo, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; trình độ các mặt, nhất là nắm vững luật pháp; duy trì kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trong đội ngũ cán bộ của ngành, có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng.

Thứ ba, cần chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, trước hết là với cơ quan tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí để đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Cần phải làm tốt các công tác Thống kê hình sự - Thống kê tội phạm, đó là cơ sở để nghiên cứu đề xuất các giải pháp đấu tranh đối với từng loại tội phạm cụ thể cũng như giải quyết tình hình tội phạm nói chung.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND hai cấp phải dựa vào nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ và chịu sự giám sát của nhân dân, quan tâm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thứ năm, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, cần xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đối với cán bộ kiểm sát, Người yêu cầu "Phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Trong tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Người cán bộ kiểm sát phải có cái tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, khách quan; phải rèn cho mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm tốn. Có cẩn trọng, khiêm tốn mới đủ tỉnh táo để nhận thức chân lý đúng đắn và mới có được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân. Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng. Trong quá trình giải quyết mỗi vụ án, phải quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hiện nay, Ngành Kiểm sát Quảng Trị có một đội ngũ đông đảo cán bộ, công chức Kiểm sát được đào tạo cơ bản, chính quy, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề. Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn có những cán bộ thiếu nhiệt huyết, thụ động, ngại va chạm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, các cấp uỷ đảng trong Ngành phải hết sức chú trọng công tác cán bộ, gắn công tác này với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành kiểm sát và mỗi Kiểm sát viên, công chức phải phấn đấu trở thành những tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự trở thành chỗ dựa của công lý. VKSND hai cấp phải thực sự là cơ quan mẫu mực trong hoạt động tư pháp, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, thống nhất lãnh đạo trong ngành. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp, đề cao trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, phát huy dân chủ trong các hoạt động của cơ quan.

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác đấu tranh bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Với quyết tâm mới, khí thế mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nền tư pháp nước ta thực sự "Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", mãi mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

88 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 171
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 171
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820254