Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức 

Ngày 21/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị kết nối 40 điểm cầu trong cả nước với tổng số hơn 2.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Trị, gần 80 đại biểu đại diện cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ quá trình đổi mới đất nước; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; biểu thị sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, đưa “nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để thực hiện mục tiêu trên, cần có sự tham gia của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, toàn xã hội, trong đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đóng vai trò rất quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh: “Hội nghị hôm nay tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực: văn học nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị; thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn”.

Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc, nghiêm túc và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là công việc thường xuyên phải thực hiện một cách cẩn trọng, bài bản trong suốt cả nhiệm kỳ; tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật có chất lượng cao, có tính Đảng sâu sắc, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; cần chú ý các nội dung chuyên sâu của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những quan điểm của Đại hội về văn hoá, văn nghệ, khoa học kỹ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; xây dựng chương trình hành động đảm bảo khả thi, chất lượng; quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, hằng năm đánh giá việc thực hiện chương trình hành động. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ: Đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; mong muốn các đại biểu phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội; nhiệm vụ thời gian tới”; Tiến sĩ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày (21 - 22/7/2021). Ngày 22/7/2021, Hội nghị thực hiện phần nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ văn, nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên trong liên hiệp các hội nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó, giúp các đại biểu nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó, vận dụng sáng tạo những chủ trương, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII vào thực hiện nhiệm vụ, thể hiện và phát huy được tính sáng tạo, đổi mới tư duy, khắc phục biểu hiện hình thức, rập khuôn trong sáng tạo khoa học, sáng tác và hoạt động văn học, nghệ thuật. Minh Huyền

253 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 685
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 685
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 52016979