Phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVDK Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 - 14/10/2020) 

Ngày 02/10/2020, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi toạ đàm.

Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa quý vị đại biểu, cùng tất cả các đồng chí,

Hôm nay, tôi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy vui mừng đến dự Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng (14/10/1930 - 14/10/2020). Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng đảng lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm nay thật có ý nghĩa trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Lịch sử 90 năm của Ðảng quang vinh đã  khẳng định, khi có đường lối chính trị đúng đắn thì yếu tố quyết định sự thành bại của cách mạng là công tác tổ chức cán bộ. Có thể nói, mỗi mốc son trong chặng đường đi lên của dân tộc gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của Ðảng, trong đó có sự đóng góp to lớn của công tác tổ chức cán bộ. 90 năm ra đời, phát triển, trưởng thành của Ngành tổ chức xây dựng Đảng hoà trong dòng chảy truyền thống của Đảng- Người lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, công tác Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, đóng góp to lớn trong xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng được coi là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

 Nhất là qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát cuộc sống, góp phần xác lập và phát triển các  quan điểm mới của Đảng, khơi dậy và nhân lên sức sáng tạo, sức mạnh của con người Việt nam, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đưa đất nước vượt qua bao khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, là minh chứng cho sự lớn mạnh về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và đóng góp quan trọng của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tiến trình đi lên của cách mạng.

Truyền thống Ngành tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cấp uỷ các cấp của tỉnh ta gắn liền với chặng đường lịch sử 90 năm hoạt động và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Từ khi Tỉnh uỷ Quảng Trị lâm thời được thành lập ngày 21/4/1930 đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cho đến sau này là giai đoạn hoà bình, dựng xây, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xác định là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Công tác tổ chức xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cấp uỷ các cấp đã không ngừng phấn đấu, luôn trung thành với Đảng, tận tuỵ với nhiệm vụ được giao, trung thực, khách quan, liêm khiết, chịu nhiều gian khổ hy sinh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước, quê hương.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ làm tổ chức cấp uỷ các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ về các chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị. Bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị được kiện toàn sắp xếp lại tinh gọn hơn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo NGhị quyết 18, 19 đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục dần tình trạng trùng lặp, chồng chéo; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị được đồng bộ, thống nhất hơn do không còn khâu trung gian và tập trung được nguồn lực. Các khâu, quy trình trong công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, chặt chẽ hơn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hoạt động của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương đã và đang đi vào chương trình hành động, thành nội dung thi đua, quyết tâm chính trị của từng đảng bộ, từng cấp uỷ. Nhiều đổi mới về tổ chức, cán bộ được tập trung chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết và mạnh dạn thí điểm đã đem lại những hiệu ứng tích cực. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế-xã hội, QPAN, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Để ghi nhận nỗ lực của ngành, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng bằng khen cho tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số Ban Tổ chức cấp ủy, phòng chức năng và cá nhân trong ngành vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Một lần nữa, xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí.

Kính thưa các đồng chí!

Sự nghiệp đổi mới càng phát triển, đòi hỏi phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh để làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Song thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng nói chung, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp nhằm bảo đảm vai trò, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tình hình mới. Điều đó đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới để làm tốt công tác tham mưu, tạo sự chuyển biến thực sự về chất trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ. Trong đó, cần tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đảm bảo tinh gọn, thông suốt, tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Tăng cường sự phối hợp, tính nhịp nhàng trong hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả tổng hợp của cả hệ thống.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng chỉ ra rằng: “Xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Lâu nay chúng ta thường nói, sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối. Nhưng mặt khác, lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy”. 

Do vậy, nâng cao năng lực tham mưu của Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp trên tất cả các mặt của công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí, sắp xếp, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ là vấn đề quan trọng. Cấp uỷ các cấp cần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi thực hiện mở rộng và phát huy dân chủ, công khai  trong công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng và tính chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ, nhất là quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành. Quan tâm phát triển nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt chính sách cán bộ; bổ sung, sửa đổi và thực hiện có hiệu quả một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ban Tổ chức cấp uỷ các cấp cần tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của mỗi cấp uỷ, chi bộ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đi sâu xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa; trong các loại hình doanh nghiệp. Chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kiến thức cho đội ngũ cấp uỷ cơ sở, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.

Thứ tư, không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan và đội ngũ cán bộ tổ chức cấp uỷ các cấp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, nếu “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là “then chốt của then chốt”. Nếu “chốt” rắn chắc, cứng cáp, công việc sẽ trôi chảy, suôn sẻ...

 Thực tế, người làm công tác tổ chức không chỉ có nhiệm vụ thiết kế tổ chức mà còn phải tiến hành các nhiệm vụ khác có mối quan hệ mật thiết với nhau về con người như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ… Do vậy, nghề tổ chức là nghề vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật cao, đó là khoa học, nghệ thuật chọn người, dùng người. Yêu cầu đó đặt ra những đòi hỏi về nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ, bên cạnh việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và kinh nghiệm công tác, phải thường xuyên rèn luyện để có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, công tâm; có tư duy đổi mới, sự nhạy bén, phong cách làm việc dân chủ, minh bạch, sâu sát và khoa học; thấu hiểu được cán bộ để tham mưu bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp cùng các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung tham mưu, tổ chức thành công Đại hội. Sau Đại hội cần chủ động ngay việc tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình, giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; chủ động nghiên cứu, cụ thể hoá các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chủ động chuẩn bị tốt nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Kính thưa các đồng chí,

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành tổ chức xây dựng Đảng 90 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rắng, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ không ngừng đổi mới, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển đi lên.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

943 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 278
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 278
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23031593