Một số nội dung chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2021 

Tại Chương trình công tác tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh xác định 10 nhóm công việc trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; gắn với phân công các cơ quan, tổ chức tham mưu chuẩn bị, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

BCS đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu.

2. Làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để cho ý kiến:

- Về Đề án xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng để “Đưa Quảng Trị trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu, chế biến gỗ rừng trồng của khu vực miền Trung”; Đề án phát triển Khu kinh tế - thương mại Lao Bảo gắn với định hướng phát triển đô thị, thương mại dịch vụ logistic xuyên biên giới; Phương án sử dụng trụ sở của các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí trụ sở mới.

- Một số nội dung về kinh tế-xã hội theo thẩm quyền.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung làm việc; Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối, tham mưu thực hiện.

3. Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh họp cho ý kiến về tình hình triển khai các dự án trọng điểm theo kế hoạch.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung làm việc (theo kế hoạch riêng)

4. Quyết định một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

5. Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 14/5/2008 của Chính phủ “về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” đối với Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy chủ trì tham mưu.

6. Ban hành một số văn bản:

- Sửa đổi, bổ sung Quy định số 09-QĐ/TU và Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

- Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nội chính và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu.

7. Chỉ đạo sơ, tổng kết (bằng văn bản) một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

BCS đảng UBND tỉnh, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu nội dung liên quan.

8. Tổ chức Hội nghị Tỉnh  ủy lần thứ 6, gồm các nội dung:

- Ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Sơ kết 05 năm thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

- Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020; bàn chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

BCS đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

UBKT Tỉnh ủy chuẩn bị.

9. Làm việc với một số địa phương, ban, ngành trong tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy khâu nối với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung, bố trí tổ chức làm việc.

10. Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ.

Hải Yến (tổng hợp)

48 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 877
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 877
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37089903