Lich làm việc của LĐB Nội chính Tỉnh ủy (23-27/11/2020)