Lich làm việc của LĐB Nội chính Tỉnh ủy (16-20/11/2020)