Lich làm việc của LĐB Nội chính Tỉnh ủy (09-13/11/2020)