Theo đó, trong tổng số 893 vụ việc phải xử lý có 6 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 21 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ; 2 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 26 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần 2 của địa phương; còn lại 838 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức, gồm: 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 1 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính 26 tổ chức có vi phạm với các hình thức: Tước quyền sử dụng 2 giấy phép khai thác khoáng sản trong thời hạn 6 tháng, xử phạt 25 tổ chức với số tiền là 2.898 triệu đồng.

Có 5 đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất là Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, với 27/77 cuộc thanh tra, kiểm tra đã thực hiện đạt 35%; trong đó Tổng cục Môi trường thực hiện 17/27 cuộc.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố triển khai 694 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.017 tổ chức, cá nhân. Trong đó, 10 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 684 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã phát hiện 467 tổ chức, cá nhân có vi phạm; đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 291 tổ chức, cá nhân, với số tiền 16.452 triệu đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách Nhà nước 3.069 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5 ha đất.

Riêng trên lĩnh vực đất đai, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 167 cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với 738 tổ chức, cá nhân; phát hiện 17% số đối tượng được thanh tra có vi phạm pháp luật đất đai. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 36 tổ chức, cá nhân với số tiền 815 triệu đồng; kiến nghị truy thu 2.450 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5 ha đất.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tập trung ưu tiên hàng đầu việc hoàn thiện chính sách pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc, tạo đột phá về thể chế để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung triển khai 36 đề án theo Nghị quyết Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo triển khai nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành.../.

Bích Liên