Kết luận của đồng chí Lê Quang Tùng, UVK Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 

Ngày 01/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại Hội nghị.

Kính thưa Đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Uỷ viên BCH TW Đảng,Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương        

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tập trung phát biểu thảo luận với 08 lượt ý kiến tham gia; đã phân tích đánh giá, làm rõ những mặt đã làm được, làm tốt, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật của Đảng; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt hội nghị đã được lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc của đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Uỷ viên BCH TW Đảng,Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Thay mặt BTV Tỉnh uỷ, tôi trân trọng cảm ơn, xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBKT Trung ương và tiếp nhận các ý kiến phát biểu của các đồng chí để làm tốt hơn việc lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.  Để kết thúc hội nghị, tôi xin thay mặt BTV Tỉnh uỷ tổng hợp lại một số nội dung sau:

1- Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Quy định 30 của BCHTW Đảng. Có thể khẳng định khái quát:

-  Nhiệm kỳ qua, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng đã tổ chức thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo Quy định của Điều lệ Đảng.

-Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm theo quan điểm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước (trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các cấp kiểm tra 2.039 tổ chức đảng, 2.494 đảng viên, tăng 1.268 đảng viên; giám sát 2.019 tổ chức đảng, 2.562 đảng viên, tăng 307 tổ chức đảng và 1.029 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ngày càng đi vào nền nếp, có chất lượng, thiết thực, hiệu quả hơn; kết quả kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh uỷ và của các cấp uỷ đảng.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động hơn việc khảo sát nắm tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm (trong nhiệm kỳ đã kiểm tra 46 tổ chức đảng và 282 đảng viên, trong đó có 113 cấp uỷ viên; kết luận 38 tổ chức đảng và 236 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 151 đảng viên). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên đã được UBKT các cấp xem xét, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình, quy định.

- Việc thi hành kỷ luật đảng được các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp chỉ đạo thực hiện bảo đảm nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định, có tác dụng tích cực trong giáo dục, ngăn ngừa vi phạm.

- Sự phối hợp giữa UBKT với các ban tham mưu cấp ủy, các cơ quan có liên trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS ngày càng chặt chẽ hơn; cấp uỷ các cấp đã quan tâm xây dựng, kiện toàn, củng cố UBKT các cấp; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhìn chung và cơ bản luôn kiên định, vững vàng về phẩm chất chính trị, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác KT, GS đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là công tác xây dựng Đảng. Thay mặt BTV Tỉnh uỷ, tôi đánh giá cao và biểu dương kết quả của các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nghiêm túc nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục, đó là:

- Một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm nhưng chỉ đạo thiếu quyết liệt, UBKT Trung ương phải kiểm tra cách cấp.  

- Việc kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, như: chương trình dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý rừng, đất đai, khoáng sản, tài nguyên môi trường và lĩnh vực nội chính, công tác cán bộ thực hiện chưa nhiều.

- Một số cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới chưa thực sự chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra còn dàn trải, chưa tập trung nhiều vào lĩnh vực trọng tâm; nội dung giám sát chưa toàn diện; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát một số cuộc chưa cao.

- Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát để tiến hành kiểm tra còn hạn chế (trong nhiệm kỳ, UBKT các cấp giám sát 1.385 tổ chức đảng và 1.272 đảng viên; phát hiện 13 tổ chức đảng và 11 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 8 đảng viên). Việc nắm thông tin, dư luận, tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm vẫn là khâu yếu, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm (chủ yếu là phát hiện và kiểm tra khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo).

- Tình trạng vi phạm kỷ luật trong Đảng vẫn còn đáng lo ngại (nhiệm kỳ qua các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 1.355 đảng viên, trong đó có 322 đồng chí là cấp uỷ viên; tăng 453 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); trong đó, vi phạm chính sách Dân số - KHHGĐ là 916 đảng viên, chiếm 67,6% trong số đảng viên bị kỷ luật, đây là hệ quả của một số cấp uỷ, TCĐ, chi bộ chưa thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trong chấp hành pháp luật của Nhà nước.

- Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có liên quan có lúc, có việc hiệu quả chưa cao; thông tin trao đổi chưa nhiều hoặc chưa đầy đủ, nhất là thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên.

* Các hạn chế, khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do:

Một số cấp uỷ chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Việc xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ có nơi chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Vai trò tham mưu của một số UBKT có mặt còn hạn chế; chưa chủ động trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

2. Phương hướng, nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020- 2025

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ mới, các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt phương hướng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm đã đưa ra trong báo cáo tổng kết, trong đó, cần chú trọng quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1- Đẩy mạnh tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các cấp uỷ, tổ chúc đảng phải thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên cập nhật, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn để chỉ đạo, thực hiện. Đề ra các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ.

2.2- Các cấp ủy cần xác định rõ kiểm tra, giám sát là để tổ chức Đảng và đảng viên phòng ngừa vi phạm; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh với tinh thần “cảnh tỉnh, răn đe” theo phương châm “phòng ngừa chặt chẽ, ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu”, không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. UBKT các cấp phải nắm vững quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong từng thời gian để đề ra phương hướng, giám sát có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải luôn bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra vi phạm; đối với tổ chức đảng, tập trung kiểm tra, giám sát những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kết hợp kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với đảng viên là người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, đoàn thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

2.3- UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

2.4- Cấp uỷ, UBKT, chi bộ phải nắm vững và thực hiện nghiêm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình xử lý kỷ luật để thi hành nghiêm minh kỷ luật của Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

2.5- Đối với cán bộ làm công tác kiểm tra, phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; phải nắm vững các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy trình, quy định, thủ tục, hồ sơ về công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự thống nhất cao trong các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trước mắt, tập trung nắm tình hình, tham mưu xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm để ổn định tình hình, phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công tốt đẹp, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Xin tuyên bố kết thúc Hội nghị tại đây. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn./.

70 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 275
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 275
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23032879