Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2024  

Ngày 23/02/2024, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập nội dung chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và trực tuyến đến 149 điểm cầu trong toàn tỉnh, với sự tham gia của 14.207 cán bộ, đảng viên tham gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, có giá trị lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội… Với ý nghĩa đó, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Đồng chí nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là một trong 4 nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, ý nghĩa, thiết thực, đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Chuyên đề năm 2024 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo. Tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy, hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân; Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai thực hiện cần gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sát hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên” gắn với cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nêu gương, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Nguyên UVTW Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực BTGTW, nguyên PCT Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. GS.TS Phùng Hữu Phú đã đi sâu phân tích sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cựu; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời gợi mở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, làm theo và nêu gương trong triển khai, thực hiện Chuyên đề. Cũng tại Hội nghị GS.TS Phùng Hữu Phú đã quan triệt bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Thu Thủy

                                                                 

 

212 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 954
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 954
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76564201