ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO ĐỂ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM Ở QUẢNG TRỊ 

Quảng Trị là tỉnh nằm trong vùng Bắc Trung bộ, có diện tích tự nhiên xấp xỉ 4.737 km2; có 10 đơn vị hành chính, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện (trong đó có 02 huyện miền núi và 01 huyện đảo); dân số toàn tỉnh khoảng 630.000 người; có 03 cộng đồng dân tộc chính cùng nhau sinh sống là người Kinh, Vân Kiều và Pa Cô; có 3 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, với khoảng 106.911 tín đồ, chiếm 17% dân số toàn tỉnh. Tỉnh có 206 km biên giới đường bộ tiếp giáp các tỉnh Savannakhet và Salavan của nước bạn Lào với 2 cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay, có tuyến đường chiến lược số 9, nay là tuyến đường xuyên Á, hành lang kinh tế Đông Tây đi qua; bờ biển dài 75km, 2 cửa biển là Cửa Việt và Cửa Tùng, đảo tiền tiêu Cồn Cỏ 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng, án ngữ cửa ngõ phía nam Vịnh Bắc bộ. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị có 15 đảng bộ trực thuộc, 556 tổ chức cơ sở đảng (266 đảng bộ cơ sở, 2

         Bám sát những điểm mới và 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định, các Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng của các Hội nghị lần thứ 4,6,7,8 BCH Trung ương Đảng khóa XII, các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, cùng với việc tập trung lãnh đạo, nêu cao quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tập trung chỉ đạo nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, trăn trở, tìm tòi, lựa chọn những cách làm mới, phù hợp, sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

          Những kết quả đạt được

          Nhận thức rõ phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề căn cốt, quan trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực như: Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; đổi mới việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết cấp ủy; lãnh đạo thông qua các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên,  phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và vai trò giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các đoàn thể. Thực tiễn khẳng định rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương sẽ đi đến thành công khi hội được các yếu tố nêu trên, trong đó lãnh đạo thông qua tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Trong phát biểu tại Hội nghị tổng kết của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhận xét rất thấm thía rằng, công tác xây dựng Đảng rốt cuộc là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Sau khi có đường lối đúng thì cán bộ đóng vai trò quyết định việc tổ chức thực hiện đường lối; nhưng mặt khác, lại phải thấy, nhiều khi cán bộ quyết định cả việc định ra đường lối; cán bộ nào thì đường lối ấy. Nhận thức sâu sắc các quan điểm của Đảng, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đưa công tác cán bộ thực sự trở thành “then chốt của then chốt”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cán bộ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy đã chọn chủ đề năm (năm 2017) là “Năm công tác cán bộ” để chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, đi vào thực chất các khâu trong công tác cán bộ, có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào thực chất. Đi từ khâu đánh giá cán bộ, xác định là khâu khó, khâu yếu nhất trong công tác cán bộ mà Văn kiện Đại hội XII đã chỉ rõ (tại trang 194): Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”,  ngay thời điểm sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, đánh giá, triển khai áp dụng ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Quy chế và Bộ tiêu chí xác định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ kèm theo các thang điểm cụ thể; kết hợp cả phương pháp đánh giá theo nhận xét với phương pháp đánh giá theo tiêu chuẩn và cho điểm, mở rộng thành phần tham gia ý kiến, cho nên việc đánh giá cán bộ được đúng và sát hơn, khắc phục tình trạng chung chung. Nhờ cách làm chủ động, do vậy, sau khi có Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, tuy có nhiều điểm đổi mới, song, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện, kết hợp sáng tạo, phù hợp cách làm của tỉnh và yêu cầu mới của Trung ương nên việc thực hiện thuận lợi, hiệu quả. Việc đánh giá thông qua Bộ Tiêu chí đã giúp cho tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị có căn cứ cụ thể để xem xét, xếp loại cán bộ, thông qua việc thực hiện Quy chế và Bộ Tiêu chí đã tạo ra được bước chuyển biến tích cực trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất hơn, rõ ràng hơn, mở rộng dân chủ, khắc phục được một bước việc cảm tính, nể nang, bệnh thành tích, hình thức, dần dần phản ánh đúng cán bộ. Trên cơ sở đánh giá cán bộ nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020; hoàn thành sớm việc  xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, các sở, ngành nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch những nhân tố mới, cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm chỉ đạo việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và đã thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo cán bộ, công chức ở các địa phương, đơn vị theo vị trí việc làm. Chỉ đạo thực hiện tuyển dụng ưu tiên theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối với công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã. Nâng cao tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các cấp, các ngành, các độ tuổi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chỉ đạo thực hiện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch và nhu cầu thực tế, ưu tiên đào tạo cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện cấp ủy quản lý đều thực hiện thống nhất theo quy trình 05 bước chặt chẽ; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn, nhất là việc đưa cán bộ cấp huyện về giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, vừa góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa tăng cường cán bộ cho các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý... Chỉ đạo thực hiện nhất quán chủ trương không phê duyệt quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nếu không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn. Thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí các chức danh chủ chốt cấp huyện không là người địa phương; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh các sai sót, vi phạm. Bên cạnh chỉ đạo và thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng quy trình, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quán triệt tinh thần “có vào, có ra”, “có lên, có xuống” đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị phải quản lý chặt đội ngũ cán bộ, cương quyết, mạnh dạn thực hiện thay thế những cán bộ năng lực còn hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm...

Gắn với thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên tinh thần đúng người, đúng việc, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực vị trí việc làm, gắn với việc cơ cấu lại đội ngũ và giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng việc nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 25/4/2019), trong đó, quy định rõ 07 nhóm nhiệm vụ phải gương mẫu đi đầu, 07 nhiệm vụ phải kiên quyết chống nhằm phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên tinh thần không cam kết các nội dung chung chung mà định hướng, “đặt hàng” 3-4 đầu việc cụ thể, cấp bách nổi lên của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết bằng cam kết trách nhiệm của người đứng đầu. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm tương tự như ở tỉnh, tạo ra hiệu ứng lan tỏa và đạt kết quả rõ nét, trước hết là sự chuyển động thực sự về kỷ cương kỷ luật, về tính chịu trách nhiệm của lãnh đạo các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt hơn; khắc phục đùn đẩy trách nhiệm; tạo sự tiến bộ vượt bậc trong thực thi nhiệm vụ. Có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; các ngành, các địa phương có sự thống nhất trong phối hợp giải quyết các nhiệm vụ quan trọng như thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng…; có sự cộng đồng, phối hợp huy động cả tập thể, cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các nội dung đã cam kết để hướng tới mục tiêu chung. Việc xác định rõ ràng, cụ thể các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy là “chìa khóa” để các địa phương, đơn vị chọn việc, chọn điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tạo điểm nhấn, sức bật mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà những năm trước đạt chưa vững chắc thì nay đã có những chuyển biến tốt hơn. Một số đảng bộ huyện đã phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu về xây dựng Đảng mà trong nhiều nhiệm kỳ thực hiện rất khó khăn (như chỉ tiêu phát triển đảng viên, xóa chi bộ ghép; xóa thôn trắng đảng viên). Công tác tham mưu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động và quyết liệt hơn. Tỷ lệ hoàn thành công việc đúng hạn và trước hạn của cán bộ, công chức viên chức cao hơn so với trước (trên 90%). Đánh giá việc thực hiện 3-4 nhóm nhiệm vụ, đầu việc đã cam kết của cấp dưới, xem xét việc triển khai như thế nào, hoàn thành đến đâu, kết quả đạt ở mức độ nào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể đánh giá được sự vận động, nỗ lực của mỗi địa phương, đơn vị và vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị đó, hay nói cách khác, cam kết thực hiện các “ đầu việc” và cho ra các “ sản phẩm cụ thể” chính là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, người đứng đầu. Trong hơn 2 năm qua, kể từ khi thực hiện chủ trương ký cam kết và hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, cùng với sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có sự chuyển biến, tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

           Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là để nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của Đảng, để làm cho Đảng mạnh hơn, góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng vào thực tiễn. Việc ban hành nghị quyết hay chương trình hành động là một trong những hình thức lãnh đạo chủ yếu và tất yếu khách quan, thể hiện vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thước đo sự thành công của một nghị quyết là nghị quyết sau khi ban hành có tạo được sự chuyển biến, có giải quyết được những vấn đề quan trọng cấp bách hay những vấn đề còn tồn đọng hay không? Có tạo được sự đồng thuận của xã hội, có huy động được lực lượng nhân dân tham gia và tạo thành hành động cách mạng thiết thực không? Thực tế lâu nay có quá nhiều nghị quyết ban hành trong một nhiệm kỳ, một năm, nghị quyết này chưa quán triệt xong thì nghị quyết khác lại ra đời, sau khi tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết lại ban hành nghị quyết, làm giảm sút chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết…; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết thì chung chung, chủ yếu là nêu lại các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết, chưa tạo ra một kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực. Do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo phải đổi mới, cải tiến khâu này. Không ra nhiều nghị quyết; chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc cần giải quyết ở địa phương mình để ra nghị quyết, phải đảm bảo tính khả thi. Tỉnh ủy xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng rất ngắn gọn, sát thực tiễn; đi sâu vào các chương trình trọng tâm; mỗi chương trình, phần việc đều xác định rõ cấp chủ trì, cấp phối hợp, lộ trình thực hiện, cân đối nguồn lực để thực hiện trong từng năm, ưu tiên các vấn đề như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, đảm bảo QPAN; gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và công tác vận động quần chúng, không đi sâu vào chức năng chuyên môn nghiệp vụ nhưng cũng không buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Trên cơ sở nghị quyết, CTHĐ đã chú trọng khâu tổ chức thực hiện bằng sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phân công cán bộ chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, gắn trách nhiệm người đứng đầu và từng cấp ủy viên. Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa “nước rút” với chủ đề năm Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là xây dựng nông thôn mới và thực hiện các dự án động lực là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực thực hiện chủ trương Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực, theo đó 100% các đồng chí ủy viên thường vụ tỉnh ủy và ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh hàng tuần, hàng tháng tổ chức các đoàn công tác về với các vùng nông thôn hay đến các công trường, dự án để chỉ đạo 2 nội dung trọng tâm của tỉnh. Tận dụng triệt để quỹ thời gian, trong những ngày thứ 7, chủ nhật, người đứng đầu các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tổ chức các đoàn công tác xuống địa phương, cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; kiểm tra, hướng dẫn, bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương; thực hiện cụ thể từng nội dung trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện chủ trương này đã góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới và các dự án trọng điểm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới được nâng lên (từ 49% lên 52,1%), các dự án thu hút đầu tư đạt kết quả khá với 30 dự án có tổng mức đầu tư 118.000 tỷ đồng được khởi công và khánh thành trong năm 2019. Năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lần đầu tiên tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt trên 7,72%; thực hiện đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đẩy mạnh; công tác tổ chức, sắp xếp, sáp nhập, thôn, bản, xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện tốt, mục tiêu sau sáp nhập là ổn định dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo trật tự trị an ở thôn, xóm, xã, phường văn minh, hiện đại. Quốc phòng và an ninh được củng cố và tăng cường, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

           Một số kinh nghiệm rút ra

           Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo là đổi mới cách thức tiến hành công việc lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng đối với một địa phương, đơn vị cụ thể. Theo đó, cách thức, lề lối lãnh đạo cũ sáo mòn bao giờ cũng đi với sự trì trệ, bảo thủ, hiệu quả thấp kém; đổi mới, năng động, sáng tạo thì sẽ tạo ra bước đột phá đưa địa phương phát triển đi lên. Tiến trình đó không chung chung, xa vời mà nó hiệu hữu ngay trong tập thể lãnh đạo, trước hết và trên hết là vai trò của bí thư cấp ủy với tư cách người đứng đầu.

          Hai là, bám sát các chủ trương, nghị quyết, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện, chú ý những yêu cầu về nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn, đảm bảo tính ổn định, tránh chủ quan, nóng vội, đồng thời nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, cách làm không còn phù hợp hoặc không hiệu quả. Lựa chọn các mũi trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, hiệu quả, thể hiện tư duy sáng tạo, khẳng định năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong tình hình mới.

         Thứ ba, khi đã thống nhất chủ trương thì phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; phải có sự vào cuộc quyết liệt, sâu sát, cụ thể, nói đi đôi với làm, gắn với cơ chế chính sách, nguồn lực hỗ trợ; tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ đó tạo phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

          Thứ tư, lãnh đạo thì phải kiểm tra, buông lỏng kiểm tra coi như không lãnh đạo. Vì vậy, trước các việc mới, việc khó, cần đề cao công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Qua đó, phát hiện điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng; đồng thời nghiêm khắc phê bình những nơi yếu kém, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu yếu kém, sai phạm.  Qua cọ xát thực tiễn để phát hiện cán bộ giỏi, làm căn cứ cho quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ chủ chốt các cấp. 

Nguyễn Văn Hùng, 
UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

1530 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 194
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 194
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908703