Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với UBMTTQVN huyện Gio Linh 

Thực hiện Quyết định số 571- QĐ/TU, ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đối với Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh; Để có cơ sở, thông tin thực tế đánh giá quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh, ngày 26/5/2017, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành làm việc với UBMTTQVN huyện Gio Linh.

        Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Gio Linh nêu ró: Sau khi có Chỉ thị số 24 - CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông tri số 28/ TTr- MTTW-BTT, ngày 17/4/2014 của BTT UBTWMTTQVN về hướng dẫn thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW  của Bộ Chính trị, căn cứ vào tình hình thực tiễn của huyện, các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt những nội dung chủ yếu của Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW đến MTTQ, các đoàn thể ở xã, thị trấn.

         Ban Thường trực UBMT huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, Chỉ thị số 24 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của UBMTTQVN, UBMTTQVN tỉnh và huyện trong độ ngũ cán bộ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBMT xã, thị trấn và Trưởng, phó ban công tác Mặt trận khu dân cư; phối hợp với các tổ chức thành viên và cấp ủy cơ sở chỉ đạo UBMT và đoàn thể chính trị- xã hội các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện. Kết quả có 21/21 xã, thị trấn đã triển khai với 46 lớp trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân có 8.450 người tham gia.

       Từ năm 2014 đến tháng 5/2017, Ban Thường trực UBMT huyện ban hành Công văn số 07/CV-MT-BTT, ngày 24/5/2014 về "Thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác Mặt trận và phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị”, Kế hoạch số 03/KH-MT-BTT ngày 10/9/2014 về tổ chức triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hướng dẫn số 05/ HD-MT-BTT ngày 17/9/2014 về thực hiện một số điều của quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Kế hoạch số: 05 /KH-MTTQ-BTT ngày 10/10// 2014 của Ban thường trực UBMT huyệnvề triển khai thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và  Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Kế hoạch số 06/KH-MT-BTT ngày 21/01/2015 của UBMT huyện về giám sát và phản biện xã hội năm 2015, Kế hoạch số: 01/ KH- MTTQ- BTT  ngày 11/01/2016 của UBMT huyện về giám sát và phản biện xã hội năm 2016, Kế hoạch số: 25/ KHGS- MT- BTT ngày 26/ 12/ 2016 của UBMT huyện về Giám sát và phản biện xã hội năm 2017.

           Các kế hoạch về giám sát và phản biện xã hội hàng năm của UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều được Ban Thường vụ huyện uỷ phê duyệt.       Ngoài ra, mỗi một cuộc giám sát, Ban Thường trực UBMT huyện lập kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát và thông báo thời gian, địa điểm tiến hành giám sát cho các xã, thị trấn theo quy trình và quy định về tổ chức Đoàn giám sát.

        UBMTTQVN huyện đã thành lập 02 Ban tư vấn để tham mưu cho Ban Thường trực UBMTTQVN huyện trên các lĩnh vực.

Định kỳ, vào cuối quý IV hàng năm, Đảng ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chủ trì tổ chức hội nghị giao ban, trực báo với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để đánh giá công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội năm tiếp theo, tránh sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung và đơn vị giám sát; tiến hành xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm báo cáo trình Ban Thường vụ huyện ủy phê duyệt.

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện, rõ nhất là cấp huyện đã chủ trì, phối hợp triển khai chương trình giám sát. Nhìn chung, các chương trình phối hợp giám sát đã thu được những kết quả có ý nghĩa trên nhiều phương diện và tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, một số chương trình giám sát đã hoàn thành, đạt kết quả theo tiến độ đề ra, được dư luận và nhân dân đồng tình đánh giá cao như: chương trình phối hợp về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chương trình phát triển thanh niên huyện Gio Linh giai đoạn 2012-2020, chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp đã tác động đến doanh nghiệp chủ động thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Qua hoạt động giám sát, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong huyện đã phát hiện và kiến nghị với cấp ủy đảng, chính quyền một số vấn đề bất cập nhằm rà soát, điều chỉnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ, pháp luật của các cơ quan, chính quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động phản biện xã hội được Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong huyện quan tâm, chủ động, tích cực tham gia, các ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia tích cực, đóng góp cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn để kịp thời chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của UBMTTQVN huyện Gio lInh vẫn còn gặp một khó khăn, hạn chế, đó là: Công tác giám sát và phản biện xã hội ở một số cơ sở triển khai còn chậm, có nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ chưa tương xứng, còn ít kinh nghiệm thực tiễn, ít kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên sâu cần giám sát, phản biện, trong lúc đó công tác phản biện xã hội về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật gửi đến Mặt trận và các đoàn thể để lấy ý kiến không đảm bảo thời gian theo luật định, do vậy việc tham gia góp ý và phản biện dự thảo các văn bản còn rất khó khăn. Chưa tổ chức được các hội nghị phản biện để huy động sự tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ nghỉ hưu có kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Các điều kiện về kinh phí của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phục vụ cho các hoạt động giám sát và phản biện xã hội còn thiếu, nên việc triển khai giám sát và phản biện xã hội cũng gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở được chọn là đối tượng giám sát, trong quá trình giám sát có khi còn thiếu sự hợp tác với đoàn giám sát. Hoạt động của ban tư vấn UBMT huyện và ban tư vấn của MT và các đoàn thể huyện mới thành lập trong năm 2017 chưa có kinh nghiệm, chưa phát huy hiệu quả. Tính chủ động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đoàn viên, hội viên, nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa cao, chủ yếu thực hiện việc góp ý khi được cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị yêu cầu. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu thường xuyên; sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể trong công tác chuẩn bị chưa thật chặt chẽ, do đó tại các buổi đối thoại của nhân dân chủ yếu là đề nghị giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của cá nhân, còn việc góp ý đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương chưa nhiều.

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trần Huy, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ghi nhận và đánh giá cao quá trình triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như công tác chuẩn bị của UBMTTQVN huyện giúp cho Đoàn giám sát nắm được thông tin làm cơ sở cho quá trình giám sát. Đồng chí tiếp thu những ý kiến và kiến nghị của UBMTTQVN huyện và sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết. TP

1093 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 608
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 609
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81596725