BẾ MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 6, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVII 

Ngày 22/10/2021, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,

  Kính thưa các đồng chí đại biểu,

 Thưa các đồng chí,

  Sau một thời gian làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đây là các nội dung rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17.    

Các ý kiến thảo luận tại Tổ và tại hội trường thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao với các nội dung trình hội nghị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến xác đáng của Hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản và chỉ đạo thực hiện.

Sau Hội nghị này, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để hoàn thiện các Nghị quyết và Kết luận, sớm ban hành để triển khai thực hiện.

Để kết thúc Hội nghị, sau đây, tôi xin tổng hợp những nội dung đã thảo luận ngày hôm nay như sau:

1- Về Nghị quyết Cải cách hành chính: Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính, ngay từ đầu nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh khóa 16, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn cải cách hành chính để ban hành Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến Tỉnh ủy khóa 17 tiếp tục xác định cần thiết ban hành một 01 nghị quyết chuyên đề mới cho giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua nhiều ý kiến thảo luận, Hội nghị thống nhất cao với đánh giá về thực trạng mà dự thảo Nghị quyết đã trình hội nghị. Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận và khẳng định: Công tác cải cách hành chính của một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự được quyết liệt chỉ đạo; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, chủ trương đầu tư, lý lịch tư pháp còn là những điểm nghẽn; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do dịch bệnh, thiên tai và hạ tầng còn yếu kém; nguyên nhân chủ quan được xác định là do sự thiếu quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ của một số ngành, lĩnh vực chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện có mặt còn hạn chế.

Hội nghị đã xác định: Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm để đạt được hiệu qủa cao nhất cho tỉnh. Hội nghị thống nhất các mục tiêu và những nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn 2021- 2025, trong đó, xác định tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với công tác này. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Cải thiện mạnh mẽ các chỉ số cải cách hành chính. Giải quyết nhanh hơn các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.  

2- Về Nghị quyết chuyển đổi số:

Hiện nay, chúng ta đang trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với quá trình số hóa và chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số là vấn đề tất yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài và cần thiết cho sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, Tỉnh ủy thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số cho giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị thống nhất với các nội dung đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi trên địa bàn trong thời gian qua còn hạn chế, còn thấp so với các địa phương khác so với cả nước.

Hội nghị nhận định: Đối với tỉnh Quảng Trị, chuyển đổi số vẫn là vấn đề mới, vì vậy phải được nhận thức và phổ biến rộng rãi hơn về nội hàm cũng như lợi ích đối với đời sống kinh tế - xã hội; chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Do đó, bên cạnh bố trí nguồn lực đầu tư, công nghệ thì vấn đề quan trọng là nhận thức phải rõ, từ đó phải có quyết tâm chính trị phải cao, quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chuyển đổi số.

Hội nghị cơ bản đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được cơ quan tham mưu đề xuất và dự thảo trình hội nghị, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng chính quyền số, kinh tế số trên nền tảng hạ tầng số, bao gồm: nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kiến tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số cấp tỉnh, đầu tư phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Tập trung chuyển đổi số trọng tâm, trọng điểm để ưu tiền nguồn lực. Trên cơ sở đó, xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên các lĩnh vực: thương mại điện tử, logistic, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, năng lượng, tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch… để phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

3- Về Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới:

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn được Đảng ta quan tâm, chăm lo. Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết và có nhiều chủ trương, chính sách lớn, xuyên suốt qua từng giai đoạn về nội dung này. Trên cơ sở Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Tỉnh ủy khóa 16 đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU đã tạo nên một diện mạo mới cả về chất và lượng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, nông nghiệp, nông thôn và nông dân đang đối diện với những thách thức mới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh định hướng để phát triển bền vững. Chính vì vậy, Tỉnh ủy khóa 17 thống nhất tách riêng ra hai vấn đề để ban hành Kết luận tái cơ cấu nông nghiệp và Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.

* Thứ nhất, về tái cơ cấu nông nghiệp:

Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trong 05 năm qua. Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu quy hoạch vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thiếu liên kết trong sản xuất để tạo ra chuỗi sản phẩm. Các hình thức sản xuất ở nông thôn, hoạt động hợp tác xã nông nghiệp có chuyển biến nhưng còn chậm. Hạ tầng hỗ trợ nông nghiệp còn thiếu đồng bộ.  

Những hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan là: Một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông thôn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, chưa khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia tái cơ cấu nông nghiệp; chất lượng nguồn nhân lực và lao động nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ; chưa thực hiện được tích tụ ruộng đất quy mô lớn. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp phát huy hiệu quả chưa cao.

Từ phân tích tình hình như trên, Hội nghị thống nhất: Trong 05 năm tới, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hội nghị đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tại các lĩnh vực và trong nội bộ của từng lĩnh vực sản xuất; Nghiên cứu để ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; từng bước hình thành chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; hình thành các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, xây dựng các chuỗi liên kết thực sự bền vững.

* Thứ hai, về xây dựng nông thôn mới: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang hơn; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16. Tuy nhiên, kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đồng đều giữa các vùng miền; chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí còn thiếu tính bền vững.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do chịu sự ảnh hưởng, tác động bất lợi của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh Covid-19, vẫn có những nguyên nhân chủ quan bao gồm: chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung về xây dựng nông thôn mới; một bộ phận chính quyền cơ sở và người dân còn bị động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; thiếu quyết liệt trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chưa huy động được nhiều nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp.

Để định hướng xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn mới, Hội nghị thống nhất cao với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh: Trong các giải pháp chủ yếu cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng huyện, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xã nông thôn mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội các cấp; đồng thời quản lý tốt quy hoạch đất đai và sử dụng đất. Nghiên cứu và ban hành các chính sách địa phương để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp.

4- Về tình hình thu hút đầu tư:

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đến nay, thực hiện các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh; đã thành lập Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các dự án, công trình quan trọng, mang tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các công trình, dự án. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tích cực làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Vì vây, đã có nhiều chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các công trình, dự án trọng điểm dành cho tỉnh Quảng Trị ...   

Hội nghị cũng thống nhất: Thu hút đầu tư và hiện thực hóa các dự án đầu tư vẫn là khâu yếu, môi trường đầu tư đã được quan tâm, cải thiện nhưng còn chưa cao khi so sánh với các địa phương khác trong cả nước. Còn chưa tạo được điểm đến thu hút và tin cậy cho các nhà đầu tư để thực hiện đầu tư tại Quảng Trị. Việc xem xét, cấp chủ trương, cấp giấy phép đầu tư còn chậm. Nhiều dự án đầu tư được cấp phép nhưng vẫn chưa được hiện thực hóa.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như cơ sở pháp luật, cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện, vướng về thủ tục, pháp lý và bị ảnh hưởng tác động của thiên tai, đại dịch Covid-19... Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận, một trong những nguyên nhân công tác xúc tiến thu hút đầu tư chưa hiệu quả do chưa lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, còn thiếu sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong việc triển khai thu hút một số dự án đầu tư; chưa có các cơ chế đặc thù của địa phương đối với các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; thủ tục hành chính còn rườm rà, thi hành công vụ vẫn còn tình trạng thờ ơ, nhũng nhiễu, hạch sách... Những hạn chế này đã tác động xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh, gây hoài nghi về việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Vì vậy, việc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với công tác thu hút đầu tư dự án là rất cần thiết, Hội nghị thống nhất cao với các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về các nhóm giải pháp cho công tác thu hút đầu tư, cũng như tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các nhóm dự án, trong đó, cần đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng... tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm thi hành các nhiệm vụ và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của tỉnh.

Kính thưa các đồng chí,

Để các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi cao, tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị tỉnh, các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung đã được Hội nghị quyết nghị để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, xây dựng đồng bộ các kế hoạch, đề án cụ thể, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; có kế hoạch huy động, phân bổ hợp lý nguồn lực để triển khai thực hiện. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết và kết luận này .

Thưa các đồng chí,

Còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, thời gian cuối năm bận rộn với nhiều nội dung công việc cần tập trung thực hiện. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các cấp tiếp tục bám sát chương trình công tác chủ động, linh hoạt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm 2021 tạo đà cho năm 2022.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 17 đã thành công tốt đẹp. Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này, tôi đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị trên cương vị công tác của mình, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu gương mẫu cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và các nghị quyêt, kết luận của Tỉnh ủy góp phần vào thực hiện thành công tác chỉ tiêu phát triển KT XH năm 2021 và các năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

49 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 533
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 533
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 41401474