Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa 

Ngày 24/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNN, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải và đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

  Trong 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Hướng Hóa đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI; Kết luận số 137-KL/TU, ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy, Kết luận số 07-KL/HU, ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 để tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tranh thủ được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu kế hoạch năm về kinh tế - xã hội đến nay đạt tiến độ, dự báo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu chi ngân sách nhà nước, tính đến ngày 20/9/2019, đạt 630,128 tỷ đồng (116,86% kế hoạch). Thương mại, dịch vụ, du lịch có chuyển biến tích cực; lượng khách du lịch đến huyện đạt 16.912 người (khách nước ngoài 8.587 người), tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; giá trị của ngành ước đạt trên 4.673,9 tỷ đồng, tăng 8,1%. Trên địa bàn đã triển khai 03 dự án điện gió Hướng Phùng 1, 2, 3 và dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện Quảng Trị, với tổng mức đầu tư 4.000 tỷ đồng; khởi công 12 dự án trọng điểm. Toàn huyện có 05/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Tân Hợp, Tân Liên, Tân Long, Tân Lập, Tân Thành (chiếm 25%), trong đó có 01 xã đang xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (Tân Hợp); có 03 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (chiếm 15%), 12 xã đạt từ 7 - 9 tiêu chí (chiếm 60%). Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; quan tâm công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường. Huyện ủy cũng đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, triển khai thực hiện khá tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương..., tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của huyện; đồng thời, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa cần nghiêm túc đánh giá sâu những hạn chế, khuyết điểm để quyết tâm khắc phục, sửa chữa như: chưa chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp huyện đến thôn, bản; chưa bám sát chủ đề năm 2019 của tỉnh “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển”, do đó phát triển kinh tế - xã hội chưa mang tính đột phá; thu cân đối ngân sách trên địa bàn còn thấp, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; cơ cấu lao động chuyển dịch chưa rõ nét; tỷ lệ giảm hộ nghèo còn thấp; tình hình vi phạm pháp luật về ma túy diễn biến phức tạp, người nghiện ma túy gia tăng; công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi còn buông lỏng; một số vấn đề dư luận quan tâm giải quyết còn chậm, chưa quyết liệt.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện chọn việc, chọn điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện, chú trọng các nội dung sau: Chủ động tập trung rà soát các nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm, chỉ tiêu chưa hoàn thành, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tìm mọi biện pháp khắc phục; trong đó, thành lập tổ chỉ đạo đối với từng chỉ tiêu chưa đạt, do từng đồng chí lãnh đạo huyện đứng đầu để quyết tâm thực hiện hoàn thành. Tiếp tục nghiêm túc rà soát, tiếp thu, rút kinh nghiệm, có kế hoạch khắc phục đối với những hạn chế, thiếu sót trong việc lãnh đạo, chỉ đạo theo Thông báo kết luận số 497-TB/UBKTTW, ngày 14/9/2018 và Công văn số 3399-CV/UBKTTW, ngày 23/10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tăng cường tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên cơ sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNN, các tổ chức, đơn vị có liên quan; tạo sản phẩm gắn với thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết với các nước có công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp; quảng bá nông sản địa phương như tổ chức Ngày hội sản phẩm nông nghiệp sạch...; tập trung thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung nguồn lực, giải ngân tốt các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình dự án, phát huy vai trò chủ thể tham gia của người dân; phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNN, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh xây dựng Đề án tổng thể xây dựng thôn, bản đạt tiêu chí nông thôn mới. Rà soát các dự án có vướng mắc, phối hợp với các sở, ngành liên quan và kiến nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 31/12/2019. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó chú trọng lĩnh vực giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội bền vững, giảm hộ nghèo. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đảm bảo đường biên giới hữu nghị, hòa bình, an ninh; có kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy, nhất là quản lý có hiệu quả người nghiện ma túy trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng hóa tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng. Tập trung đẩy mạnh công tác cán bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; khẩn trương kiện toàn các chức danh đang khuyết, nhất là đối với các vị trí chủ chốt. Thực hiện tốt việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Chủ động rà soát, kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thắt chặt kỷ cương, kỷ luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Thái Minh

 

778 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 122
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 122
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15945748