Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN “kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 432-CV/TU ngày 19/5/2017 về việc đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị như sau:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục THADS tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo tự kiểm tra với các nội dung:(1)Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng. (2) Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; công tác thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cácvụ án tham nhũng, kinh tế; Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc điều tra, truy tố, xét xử cácvụ án tham nhũng, kinh tế. Công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. (3) Việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. (4) Việc quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 56-CTHĐ/TU ngày 20/4/2017 của Ban Thường vụ Tinh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khoá X) “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. (5) Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng báo cáo về nội dung: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế tại địa phương (kiểm tra, giám sát về công tác tự kiểm tra trong nội bộ). Lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm kinh tế. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và sai phạm kinh tế qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Số vụ việc cấp ủy yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, điều tra; kết quả cụ thể. Số vụ việc cấp ủy yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm về Đảng, về chính quyền; kết quả xử lý.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng báo cáo về nội dung:Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy: (1) Báo cáo công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; (2) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị xây dựng báo cáo tự kiểm tra; (3) Khâu nối với các đơn vị được kiểm tra (có lịch sau) để làm việc với Đoàn; cử đại diện lãnh đạo Ban cùng làm việc với Đoàn tại các đơn vị; (4) Xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Công tác chuẩn bị phải hoàn thành trong tháng 6/2017. Hải Yến

961 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 690
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 691
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81598137