Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-CT/TW của Bộ chính trị khoá X  

Ngày 14/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 116-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ chính trị khoá X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp cơ sở tiến hành tổng kết theo hướng dẫn chỉ đạo của huyện, thị, thành uỷ; hoàn thành việc tổng kết trước ngày 05 tháng 4 năm 2019. Cấp huyện và tương đương xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện; việc tổng kết ở cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 20 tháng 04 năm 2019. Cấp tỉnh hoàn thành tổng kết trước ngày 30 tháng 04 năm 2019.

Căn cứ tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tổng kết bằng hình thức phù hợp.

Về nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các huyện, thị, thành uỷ, Đảng đoàn MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tập trung đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Kết luận số 62-KL/TW; công tác chỉ đạo việc cụ thể hóa thực hiện; kết quả trong việc nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong 10 năm qua; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đa dạng hóa các loại hình tập hợp và tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội  trong công tác vận động Nhân dân phù hợp với địa phương, cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới chính sách, chế độ đối với cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội  đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới; công tác dân vận của chính quyền các cấp; thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội; đánh giá tổng quát những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW trong thời gian đến.

Thủy Phương

589 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17855138