Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Ngày 22/7/2021, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ về thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh phát biểu kết luận hội nghị (ảnh: internet)

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ trong xã hội được nâng lên, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Thường xuyên tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân, huy động lực lượng nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường. Phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm: “Gần dân, sát dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

6 tháng cuối năm 2021, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: phối hợp, tham mưu cấp uỷ chỉ đạo quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW, các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống và kịp thời xử lý việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền, kích động, lôi kéo, chống đối chế độ, chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ tỉnh đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở biểu dương những kết quả đã đạt được của BCĐ các cấp về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cơ quan đơn vị phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với vừa phát triển kinh tế- xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân phải được duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả. Trong điều kiện, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án trọng điểm được triển khai, để thu hút vốn đầu tư tạo tiền đề vững chắc thì các địa phương, các cấp, ngành liên quan phải làm tốt công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để đảm bảo đời sống, sản xuất cho Nhân dân. tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các dự án trên địa bàn; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở./. Lê Yên

 

307 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 950
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 950
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37087192