Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
01-KL/TU 27/11/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận hôi nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh năm 2016
329- BC/TU 17/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta  cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”
330-BC/TU 17/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35-KL/TU 05/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
267-BC/TU 20/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây
256-BC/TU 22/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
245-BC/TU 10/07/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
32 -KL/TU 06/12/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014
31-KL/TU 01/11/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 12, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 12/12/2006 của Tỉnh ủy khóa XIV về đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây đến năm 2010, có tính đến năm 2015 
194-BC/TU 28/10/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597358