Bạn nghĩ sao nếu bỏ đi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để tập trung vào thi đại học
Đồng ý, 0 phiếu
Không đồng ý, 0 phiếu
Cần xem xét kỹ càng, 0 phiếu
Không quan tâm, 0 phiếu

Thăm dò thực hiện từ 18/06/2021 đến 30/06/2021