Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 62-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.


62-HD/BTGTW
16/04/2018
Phan Văn Linh

Hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của BBT khoá XII "về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn

: hd 62.16.4.2018.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 106
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 106
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5099354