Viết tiếp chặng đường phát triển bằng những gam màu tươi mới, xây dựng Đảng bộ Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quảng Trị vững mạnh* 

Ngày 25/8/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Lê Quang Tùng, UVDK Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại đại hội.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị  đại biểu!

Thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong Khối, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trên cương vị công tác mới, tôi trân trọng gửi đến quý vị khách quý cùng toàn thể 269 đại biểu chính thức của Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Quá trình chuẩn bị Đại hội, nhất là tại phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối duyệt nội dung và nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể và đã được BCH Đảng bộ Khối tiếp thu, hoàn thiện các văn kiện, đề án trình Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Khối; các báo cáo đã thể hiện trí tuệ và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ. Tại diễn đàn quan trọng này, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung cơ bản để Đại hội cùng thảo luận, nghiên cứu, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hiệu quả để xây dựng Đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vững mạnh.

Như các đồng chí đã biết, nhiệm kỳ qua, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước có nhiều biến động, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đã tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói chung và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nói riêng. Nhất là năm 2019, khi thực hiện hợp nhất đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo Nghị quyết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng đã có những tác động nhất định đến hoạt động của Đảng bộ; trong đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phân công nhiệm vụ cấp ủy và các công việc liên quan sau hợp nhất được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, công phu, được các đồng chí nhận xét là ”cũng như một kỳ đại hội”. Chúng ta thấy rằng, sau khi hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã sớm khắc phục khó khăn, cộng đồng trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Khối đã đề ra.

- Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực, chủ động tham mưu để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Nổi bật là các tổ chức cơ sở đảng ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để tổ chức thực hiện đạt kết quả; đồng thời, chủ động tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng, hàng năm. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện chương trình cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ… Có thể khẳng định rằng, nhờ sự nỗ lực, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra với những điểm nhấn quan trọng: Kinh tế toàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25 điểm so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước; một số dự án, công trình trọng điểm đã được khởi động; các loại hình doanh nghiệp có bước phát triển; kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển, đóng góp gần 60% GDP của tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động.  Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội luôn giữ vị trí tốp đầu trong cả nước; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tiến bộ. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã khẳng định: Quảng Trị đã thực hiện được mục tiêu đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước. Thành quả này có vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Lãnh đạo tham mưu về đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đạt kết quả tích cực. Chú trọng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt  công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền được thực hiện tốt. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, an toàn làm chủ được chú trọng. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những kết quả đó đã khẳng định rõ hơn vị thế của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng mà  Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.  

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cũng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi lưu ý một số vấn đề, đó là: Việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tham mưu, đề xuất ở một số ngành trong lĩnh vực kinh tế - xã hội còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến nhưng chưa có bước đột phá mạnh. Tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự giác, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa thật sự nghiêm túc, còn thiếu tinh thần trách nhiệm; nhân dân và doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn về tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà của cán bộ một số cơ quan, đơn vị trong khối. Công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc sử dụng, tham gia mạng xã hội, sinh hoạt ở địa bàn cư trú còn bất cập. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh nghiệp hàng năm còn thấp; quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn thấp. Phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, chưa thực sự hiệu quả. Việc tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp cũng như sự phối hợp của Đảng ủy Khối với chính quyền, sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp chưa được tập trung công sức thỏa đáng.

Tại Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Như chúng ta đã biết, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có vai trò, vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, nhưng lại có những đặc điểm có tính chất đặc thù so với các đảng bộ huyện, thị, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy. Là đảng bộ không có chức năng chính lãnh đạo về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn hành chính cụ thể; mà Đảng bộ Khối có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ Khối trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, quyết sách của tỉnh. Kết quả hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển chung của tỉnh. Đây là những nét đặc thù, rất khó trong thực hiện phương thức lãnh đạo, đòi hỏi Đảng bộ phải xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động thật sự phù hợp, sáng tạo, để ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò của Đảng bộ trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các đồng chí tập trung sâu vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, với trọng trách trực tiếp lãnh đạo hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đảng; khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, từng cá nhân trong thực hiện nhiêm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục thực hiện vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, các sở, ban, ngành liên quan có tác động chi phối đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức hội, hiệp hội, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đảng ủy Khối phải chủ động tham mưu, đề xuất , kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhất là Tỉnh uỷ, cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết vướng mắc, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Trước mắt, trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên trong Khối là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ tỉnh bước vào nhiệm kỳ đại hội mới.

Thứ hai, chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, gắn với xây dựng ngành mạnh, cơ quan mạnh, doanh nghiệp mạnh. Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn đảng, để mỗi tổ chức đảng phải thực sự đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ của chúng ta.

Thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đặc biệt là chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân; nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại các loại hình doanh nghiệp này. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ theo thẩm quyền; chú trọng công tác rà soát, phát hiện những người đủ tài, đủ đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp tư nhân để giới thiệu cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cho nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; phát huy tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trong các hoạt động lãnh đạo, quản lý, tham mưu, nghiên cứu, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh… Môi trường hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp rộng, nhiều lĩnh vực, có nhiều mối quan hệ công tác; có nhiều đảng viên lãnh đạo giữ vai trò chủ chốt của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bản thân tôi và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh dự Đại hội hôm nay đều là đảng viên của Đảng bộ Khối. Do vậy, Đảng bộ Khối cần có giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong Khối theo từng nhóm, từng đối tượng gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên chặt chẽ. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.  Xác định nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối; mỗi cán bộ, đảng viên trong Khối nêu gương bằng những việc tốt của mình sẽ tạo sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa, trở thành động lực xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh, từ đó xây dựng các cơ quan cấp tỉnh vững mạnh, các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị vững mạnh, ngày càng phát triển.

Thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II, bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Tôi đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ khóa mới đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 81 tổ chức cơ sở đảng và hơn 4.000 đảng viên của Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kính thưa Đại hội!

Với những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần này sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng, thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, viết tiếp chặng đường phát triển bằng những gam màu tươi mới, xây dựng Đảng bộ Khối và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh như Chủ đề Đại hội đề ra, xứng đáng với tầm vóc của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, phát triển đi lên.

Một lần nữa chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

193 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1372
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1373
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22575135