Thông cáo báo chí kết quả các kỳ họp UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị 

Tại các kỳ họp thứ 28, 29 và 30 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Thái Văn Hoạt, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh

 

BTV và UBKT Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện khá tốt chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chuyển biến tích cực, có sự đổi mới về nội dung, đối tượng và phương pháp thực hiện. Thực hiện công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nghiêm túc, kịp thời.

 

Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của BTV và UBKT Đảng ủy còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Việc nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra còn ít; một số cuộc giám sát có thời gian kéo dài; việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm có trường hợp chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, chưa đúng mức độ, thẩm quyền.

 

UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu: BTV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm; tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với cấp ủy và UBKT cấp dưới để hạn chế sai sót của cơ sở trong tổ chức thực hiện.

 

2 - Giám sát Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Linh, BTV Huyện ủy Gio Linh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 70 - KH/TU, ngày 31/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 70) về thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đền bù hỗ trợ và xử lý, giải quyết đơn thư sau sự cố môi trường biển (xảy ra năm 2016)

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận: Trong mốc thời gian giám sát, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh và Gio Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện trên địa bàn; thực hiện nhiệm vụ tiếp dân đảm bảo đúng quy định; giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đến nay các đơn thư thuộc thẩm quyền đều được giải quyết dứt điểm, không có tồn đọng.

 

Về chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đền bù hỗ trợ và giải quyết đơn thư sau sự cố môi trường biển, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh và Gio Linh đã chỉ đạo thực hiện khá tốt các chính sách hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân, thực hiện các giải pháp bước đầu trong chuyển đổi sinh kế để từng bước ổn định cuộc sống cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng. Tổ chức hướng dẫn kê khai, thẩm định, đánh giá thiệt hại, phê duyệt mức đền bù hỗ trợ thực hiện khá nghiêm túc. Thực hiện việc chi trả kinh phí đền bù hỗ trợ trên địa bàn hai huyện đến nay cơ bản hoàn thành.

 

Tuy nhiên, BTV Huyện ủy Vĩnh Linh và Gio Linh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Chỉ đạo giải quyết đơn thư có trường hợp chưa đảm bảo quy trình; việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số vụ việc có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp có lúc chưa chặt chẽ; nắm tình hình công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư ở cấp cơ sở có lúc chưa sâu sát; chỉ đạo tổ chức thẩm định, đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường biển ở một số địa phương có một số trường hợp thiếu chặt chẽ, chính xác. Riêng đối với BTV Huyện ủy Gio Linh chưa có giải pháp hiệu quả trong việc thu hồi số tiền chi không đúng đối tượng. UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu BTV Huyện ủy Vĩnh Linh và Gio Linh nghiêm túc rút kinh nghiệm; có kế hoạch, biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đối với BTV Huyện ủy Gio Linh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm.

 

3 - Giải quyết tố cáo đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn

 

Qua giải quyết tố cáo đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận trong thời gian qua, đồng chí đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy nhà trường; chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về các nội dung tố cáo: Trong 14 nội dung đơn tố cáo nêu có 4 nội dung tố cáo đúng, 1 nội dung tố cáo đúng một phần, 2 nội dung đơn nêu đúng sự việc nhưng bản chất không như đơn phản ánh, 1 nội dung không có cơ sở để thẩm tra, xác minh và 6 nội dung tố cáo sai. Từ những nội dung tố cáo đúng và đúng một phần, UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí có một số khuyết điểm trong thực hiện công tác cán bộ và phương pháp xử lý, điều hành công việc nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; tuy nhiên cần kiểm điểm để rút kinh nghiệm.

 

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra; thường xuyên thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình.

 

4 - Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành quy chế làm việc; việc tham mưu, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hải Lăng và cá nhân các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng phòng; đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, nguyên Trưởng phòng và đồng chí đảng viên, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

 

UBKT Tỉnh ủy kết luận: Tổ chức đảng và các cá nhân được kiểm tra có một số khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, việc quản lý dự án đầu tư xây dựng 42 hố gom rác trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

 

- Đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hải Lăng: Có khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của phòng thực hiện chưa tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; để xảy ra sai phạm của đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 42 hố gom rác trên địa bàn huyện.

 

Đối với các cá nhân:

 

+ Đồng chí Khổng Minh Tâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện có nhiều khuyết điểm: Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tập thể đến mức phải xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật đảng đối với đồng chí Khổng Minh Tâm bằng hình thức cảnh cáo.

 

+ Đồng chí Lê Văn Thuận, đảng viên, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện có khuyết điểm: Thiếu trách nhiệm trong việc chưa tham mưu tốt cho đồng chí Trưởng phòng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chưa hoàn thành tốt một số nhiệm vụ được giao. Tuy chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật nhưng UBKT Tỉnh ủy yêu cầu phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

 

UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu BTV Huyện ủy Hải Lăng chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đã được UBKT Tỉnh ủy kết luận tại Thông báo số 68-TB/UBKTTU, ngày 21/6/2018.

 

5 - UBKT Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số công việc thuộc nhiệm vụ thường xuyên của UBKT Tỉnh ủy

 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

363 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 158
    • Thành viên Thành viên 6
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5121122