Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Tuyên giáo Quảng Trị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó 

(QTO) - Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền- cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa MácLênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Từ những ngày đầu thành lập Đảng, công tác tuyên giáo đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, hướng lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân hòa nhịp với lập trường giai cấp công nhân, kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền về dân sinh, dân chủ với khẩu hiệu chính trị, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào lý tưởng và thắng lợi của cách mạng. Biến chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Sau Cách mạng tháng Tám thành công, các binh chủng chủ lực của công tác tuyên giáo lần lượt ra đời như Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh và nhiều tổ chức đoàn thể. Thông qua công tác tuyên truyền, các khẩu hiệu hành động của Đảng đã phát huy tác dụng to lớn. Với khẩu hiệu tuyên truyền “Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt”, chỉ sau 1 năm đã có 2 triệu người thoát nạn mù chữ. Với khẩu hiệu “Mỗi lá phiếu là một viên đạn diệt thù”, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946.

 

Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, công tác tuyên giáo đã khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh nội sinh to lớn trong các tầng lớp nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua như “Gió Đại Phong”, “Cờ ba nhất”, “Tiếng trống Bắc Lý” “ Sóng Duyên hải”, “Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang”.

 

Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã bồi đắp ý chí quyết tâm đánh Mỹ, cổ vũ các phong trào thi đua “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”…, góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giang sơn thu về một mối.

 

Sau khi nước nhà thống nhất, cả nước đi lên CNXH, công tác tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu toàn diện cho các cấp ủy đảng từ những vấn đề mang tính chất “nền tảng” của Đảng như công tác lý luận, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đến các lĩnh vực chuyên sâu như công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo… Công tác tuyên giáo đã đồng hành với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa sự nghiệp đổi mới đạt những thắng lợi quan trọng. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật là: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người mới Việt Nam.

 

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh kiểm tra công tác thông tin đối ngoại tại Báo Quảng Trị. Ảnh: BTG

 

Trong những năm gần đây, công tác tuyên giáo của Đảng đã có những bước chuyển biến sâu sắc và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu và hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận đã nhanh nhạy, kịp thời hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có những chuyển biến tích cực, rõ nét và hiệu quả hơn.

 

Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo lớn mạnh không ngừng. Đến nay, trên toàn quốc, tổng số cán bộ tuyên giáo chuyên trách của cấp ủy đảng từ Trung ương đến cấp huyện và tương đương khoảng 3.800 người. Bên cạnh đó là đông đảo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên báo chí, các chuyên gia, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức, đội ngũ cộng tác viên….

 

Các lực lượng, các binh chủng làm công tác tuyên giáo ngày càng phát triển cả số lượng và chất lượng. Với đội ngũ chuyên trách làm nòng cốt, công tác tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước mở đường trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Những thành công trong phòng, chống COVID- 19 vừa qua của Việt Nam được thế giới biết đến và ngưỡng mộ, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự hào, tin tưởng là minh chứng hùng hồn về vai trò to lớn của công tác tuyên giáo của Đảng.

 

Hòa chung mạch nguồn dòng chảy đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

 

Những năm tháng kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ vô cùng cam go và ác liệt, trong nhà tù đế quốc, trong vùng địch tạm chiếm đối mặt với lưỡi lê, máy chém hay dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng vẫn vững vàng trên trận địa tư tưởng chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xây đắp và củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước yêu cầu, bối cảnh mới, trước những khó khăn, phức tạp của tình hình trong nước, thế giới và sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngành Tuyên giáo Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò là lực lượng chủ công trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

 

Công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng thường xuyên được chú trọng và đổi mới, nâng cao hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án “Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong cán bộ, đảng viên” với nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu các văn bản của Đảng. Việc cập nhật lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được thực hiện có hiệu quả. Chỉ trong 2 năm 2018, 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở 2 lớp cập nhật lý luận, kiến thức mới cho đối tượng 3 (cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý), 5 lớp đối tượng 4 (cán bộ diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý) cho 1.531 đồng chí. Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã mở 40 lớp đối tượng 5 với trên 4.600 đồng chí tham gia. Nhiệm kỳ 2015-2020, 100% cán bộ đối tượng 3 và trên 75% cán bộ thuộc đối tượng 4 được cập nhật lý luận, kiến thức mới theo quy định. Tại các cuộc thi báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị giỏi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ngành Tuyên giáo Quảng Trị luôn đạt giải cao khu vực và toàn quốc.

 

Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ từng bước được đổi mới. Ngoài phát huy các hình thức, công cụ tuyên truyền truyền thống như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng…, từ năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai tuyên truyền trên không gian mạng. Đến nay, trang facebook “Tuyên giáo Quảng Trị” và hàng trăm trang mạng xã hội của hệ thống tuyên giáo làm nhiệm vụ tuyên truyền đang phát huy hiệu quả, thực sự trở thành thông tin nguồn dẫn dắt cộng đồng mạng. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo được triển khai thực hiện tốt. Hằng năm, đã xuất bản 1- 2 tài liệu công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh bằng song ngữ Anh- Việt.

 

Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa tỉnh Quảng Trị với Thông tấn xã Việt Nam và là đầu mối phối hợp để cung cấp thông tin tuyên truyền trên các ấn phẩm cho Thông tấn xã Việt Nam phát hành trong và ngoài nước. Chỉ riêng trong năm 2019, đã có hơn 700 tin, bài về Quảng Trị được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải trên các ấn phẩm trong và ngoài nước bằng nhiều thứ tiếng.

 

Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí từng bước đổi mới. Các hội nghị giao ban báo chí, giao ban cơ quan chủ quản báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí có sự điều chỉnh, thay đổi phù hợp hơn với Quy định 155 của Ban Bí thư và tình hình thực tế của địa phương. Đã chỉ đạo thành lập Chi hội nhà báo phóng viên thường trú tại Quảng Trị. Được sự đồng ý về chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng thành công phần mềm phát hiện và phân loại, tổng hợp thông tin trên báo chí, mạng xã hội ứng dụng vào thực tiễn đem lại kết quả tốt.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo như tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức diễn đàn sinh hoạt chi bộ định kỳ vào tháng 5, mời giáo sư Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt chuyên đề hằng năm cho các đảng bộ. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản có chất lượng tập sách “Làm theo lời Bác”. Các năm 2018, 2019, tập sách đã đạt được giải thưởng cuộc thi quảng bá, sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

 

 

 

Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng có bước đổi mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW, ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về “tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Đến trước khi hoàn thành việc sáp nhập xã, có 122 xã xuất bản lịch sử đảng bộ cấp mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2000-2015 và chỉnh lý, bổ sung 3 tập lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-2020.

 

Trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động và tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho cấp ủy trong thực hiện các chủ trương của Đảng, đảm bảo các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe Nhân dân phát triển đúng định hướng. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong khối tham mưu cấp ủy xử lý nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo vệ môi trường.

 

Phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, giải pháp trong công tác được duy trì thường xuyên, trở thành điểm nhấn trong phong trào thi đua yêu nước trong ngành. Năm 2019, 100% cán bộ, công chức cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều có sáng kiến, giải pháp trong công tác, trong đó có 2 sáng kiến, giải pháp cấp tỉnh. Đặc biệt, để góp phần phát huy sức mạnh “mềm” của Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập, thực hiện “đơn đặt hàng” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.

 

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Việc thông tin cho đội ngũ cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh được duy trì đều đặn và từng bước nâng cao chất lượng cung cấp thông tin. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội ngày càng thực hiện bài bản và hiệu quả. Thông qua đường dây tiếp nhận thông tin, mỗi năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận gần 700 lượt ý kiến phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp cho Thường trực Tỉnh ủy và các cấp, các ngành nắm bắt, xử lý kịp thời. Các cuộc điều tra dư luận xã hội hằng năm có bước đổi mới. Bên cạnh điều tra định kỳ, có điều tra theo chuyên đề; kết quả điều tra dư luận xã hội đã phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban, ngành, địa phương đánh giá cao.

 

Là cơ quan thường trực BCĐ 35 tỉnh (trước là tổ giúp việc 94 của TTTU), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong thực hiện đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, bài bản, phát huy được vai trò “đầu mối” của cơ quan thường trực BCĐ 35 tỉnh, đồng thời liên kết, phối hợp tốt với BCĐ 35 cấp huyện và các ngành.

 

Ghi nhận những thành tích và cống hiến của những người làm công tác tuyên giáo, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) Huân chương Sao Vàng; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương.

 

Thời gian tới, ngành Tuyên giáo phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước, mở đường”, thể hiện rõ vai trò tiên phong, chủ lực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Công tác tuyên giáo phải góp phần tích cực cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua hoạt động của mình, ngành Tuyên giáo phải góp phần củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển, niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc, về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Phát huy sức mạnh “mềm” của văn hóa và con người Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

 

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ngành Tuyên giáo theo hướng thiết thực và hiệu quả. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo, nhất là trước yêu cầu, bối cảnh mới và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Làm tốt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, văn hóa văn nghệ; tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo; tham mưu cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới. Trước mắt, toàn ngành tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng và chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tạo môi trường tư tưởng, dư luận xã hội và truyền thông phục vụ đắc lực cho đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII sắp đến.

150 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1337
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1338
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22576465