Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV các huyện ủy 

(QTO) - Hôm nay 14/4/2021, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn; Đoàn giám sát số 2 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trưởng đoàn; Đoàn giám sát số 3 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh; BTV Huyện ủy các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ về việc tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy; phân công trách nhiệm trong cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là bầu cử). Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tham dự làm việc.

Nhiều điểm mới trong chương trình hành động

 

Ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, BTV và cấp ủy các huyện đã kịp thời tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong đảng bộ, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

 

Hầu hết ban chấp hành đảng bộ các huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội với những điểm mới so với nhiệm kỳ trước, xác định rõ mục đích, yêu cầu, chương trình, dự án trọng điểm, lĩnh vực đột phá và xây dựng được hệ thống nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo từng nội dung đầu việc; phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện rõ ràng, xác định cụ thể lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nội dung các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra để phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, chương trình công tác kiểm tra giám sát toàn khóa, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách theo đúng quy định và sát với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện.

 

Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ đúng theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh.

 

Chọn những công việc quan trọng, đột phá để tập trung thực hiện

 

Kết luận  giám sát, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu BTV Đảng bộ Quân sự tỉnh tích cực, chủ động triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tập trung triển khai thực hiện quy chế làm việc trong lực lượng vũ trang sau khi ban hành để đảm bảo kỷ cương, tinh thần đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử. 

     

 

Các đoàn giám sát chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu BTV huyện ủy các huyện tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII theo kế hoạch và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để bổ sung hoàn chỉnh chương trình hành động, chương trình công tác và chương trình KT, GS toàn khóa làm cơ sở lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

 

 

Đối với huyện Vĩnh Linh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là địa phương có truyền thống cách mạng, số lượng đảng viên đông, địa bàn trải dài, trong đó có 3 xã miền núi. Vì vậy, BTV Huyện ủy cần có hình thức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết đại hội phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ngoài những việc thường xuyên, phải chọn ra những công việc quan trọng, đột phá để xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện. Sau khi ban hành quy chế làm việc, BTV Huyện ủy phải tổ chức thực hiện đúng theo quy chế, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu BTV Huyện ủy Vĩnh Linh chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác, từ đó tìm ra những điểm mới, cách làm hay để phát huy, nhân rộng; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử đạt thành công về mọi mặt, thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang đề nghị BTV Huyện ủy Gio Linh rà soát các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Theo đó, BTV Huyện ủy phải xác định cho được tình hình và nhiệm vụ của huyện hiện nay là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở 7 xã còn lại, đồng thời xác định các tiêu chí chưa đạt để có giải pháp, lộ trình thực hiện đạt huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Trong quy hoạch phải xác định được đâu là vùng du lịch, đâu là vùng kinh tế nông- lâm- ngư nghiệp, công nghiệp, vùng đô thị. Việc quy hoạch kinh tế- xã hội phải xác định 10 năm tới huyện Gio Linh đạt được như thế nào, trong đó lưu ý đến công tác quy hoạch sân bay Gio Linh, khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Quy hoạch sử dụng đất đi đôi quy hoạch vùng Gio Linh để xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện dự án số hóa bản đồ địa chính để thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng đất đạt hiệu quả cao. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cũng như tăng cường tuyên truyền để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

 

Đối với BTV Huyện ủy Đakrông, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị cần cụ thể hóa chương trình hành động, tạo sự chuyển biến từ ý thức đến hành động một cách quyết liệt, cụ thể hơn theo từng quý, từng năm. Địa phương cần bám sát và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu trên địa bàn nhằm thúc đẩy, nâng cao đời sống của người dân. Quan tâm hơn đến vấn đề giảm nghèo và xóa nhà tạm bợ. Cần có nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng các mô hình cụ thể, hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn. Là địa phương có trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy, trong quá trình phát triển huyện Đakrông cần quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc, các lễ hội văn hóa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Đakrông cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; tăng cường cải cách hành chính; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn.

 

Đối với BTV Huyện ủy huyện đảo Cồn Cỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, để thực hiện tốt nghị quyết đại hội, BTV Huyện ủy huyện đảo cần cụ thể hóa những công việc trọng tâm, trọng điểm trong chương trình hành động, làm rõ đầu việc, đảm bảo chất lượng, từ đó tạo sự chuyển biến về KT – XH, QP - AN tại địa phương.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của huyện đảo là giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời xây dựng Cồn Cỏ trở thành đảo du lịch, có nhiều địa điểm hấp dẫn để thu hút du khách.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý huyện đảo Cồn Cỏ một số vấn đề về phát triển các loại cây dược liệu, bảo tồn và bảo vệ rừng tự nhiên trên đảo; quan tâm đến việc bảo tồn, khai thác bền vững và nâng giá trị nguồn hải sản trên đảo. Tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới.

 

Trần Tuyền - Nguyễn Vinh - Lệ Như

94 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 687
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 687
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29619887